Piknik Byd­go­skich Orga­ni­zacji Poza­rzą­do­wych

Piknik Byd­go­skich Orga­ni­zacji Poza­rzą­do­wych

W nie­dzielę Sto­wa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzia­ła­jące przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w III Pikniku Byd­go­skich Orga­ni­zacji Poza­rzą­do­wych, które odbyło się na Wyspie Młyń­skiej. Nasze stoisko pre­zen­to­wało przede wszystkim eks­po­naty muze­alne doty­czące „Dawnej Szkoły” wypo­ży­czone z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki). Pomimo bardzo dużego upału miesz­kańcy Byd­goszczy i okolic dopi­sali. Do stoiska pod­cho­dziły całe rodziny, wiele eks­po­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Naj­młodsze dzieci lgnęły do Pla­stusia. Podczas pre­zen­tacji opo­wia­da­liśmy o zwy­cza­jach panu­ją­cych w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejew­skim. Na Pikniku pro­mo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z bardzo bogatej oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Nasze stoisko odwie­dził Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy Rafał Bruski, który wspo­minał swoją szkołę oraz zastępcy pre­zy­denta: Anna Mac­kie­wicz i Iwona Wasz­kie­wicz. Na Pikniku spo­tka­liśmy również panią Elż­bietę Rusie­le­wicz i radnego Janusza Czwojdę.

Zapra­szamy do korzy­stania z Klubu Enigma (escape roomu) – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych oraz Aka­demii Gier Logicz­nych, które są owocem współ­pracy Sto­wa­rzy­szenia i Biblio­teki. Szcze­gó­łowe infor­macje na stronie inter­ne­towej.

Mał­go­rzata Zapę­dowska