Piknik Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­do­wych

Piknik Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­do­wych

W niedzielę Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty działa­jące przy Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w III Pikniku Bydgo­skich Organi­zacji Pozarzą­do­wych, które odbyło się na Wyspie Młyńskiej. Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim ekspo­naty muzealne dotyczące „Dawnej Szkoły” wypoży­czone z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki). Pomimo bardzo dużego upału miesz­kańcy Bydgoszczy i okolic dopisali. Do stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przywo­ły­wało wspomnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisaniem piórem i atramentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji opowia­da­liśmy o zwycza­jach panują­cych w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejew­skim. Na Pikniku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z bardzo bogatej oferty Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Nasze stoisko odwie­dził Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, który wspominał swoją szkołę oraz zastępcy prezy­denta: Anna Mackie­wicz i Iwona Waszkie­wicz. Na Pikniku spotka­liśmy również panią Elżbietę Rusie­le­wicz i radnego Janusza Czwojdę.

Zapra­szamy do korzy­stania z Klubu Enigma (escape roomu) – pokoju zagadek matema­tyczno-logicz­nych oraz Akademii Gier Logicz­nych, które są owocem współ­pracy Stowa­rzy­szenia i Biblio­teki. Szcze­gó­łowe infor­macje na stronie inter­ne­towej.

Małgo­rzata Zapędowska