Wyda­rzenia

2018 >
Czer­wiec
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Maj
Maj
Maj
Maj
1
2
3
4
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  04-06-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem
  10:30 -13:00
  04-06-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły pod­sta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów; 
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
5
6
7
8
9
 • Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie
  08:45 -13:00
  09-06-2018

  Rajd Mate­ma­tyczno-Przy­rod­niczy pod hasłem „Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie”. Zbiórka o godz. 8.45 przy fon­tannie Potop (plac Wol­ności).
  Program:
  1. Piesza wędrówka przez park Kazi­mierza Wiel­kiego, park Jana Kocha­now­skiego – pomniki przy­rody.
  2. Ogród Bota­niczny UKW, ul. J.K. Chod­kie­wicza 30, (wejście od ul. J.U. Niem­ce­wicza) – spo­tkanie z p. dr hab. Kata­rzyną Mar­cy­siak godz. 10.00.
  3. Piesza wędrówka do budynku PBW im. Mariana Rejew­skiego, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.
  4. „Złota liczba w przy­ro­dzie – mate­ma­tyczny język piękna“ – mini­wy­kład (około 40 min) – Hanna Rakowska godz. 12.00, s. 210.
  Długość trasy pieszej ok. 5 km. Prze­wi­dy­wane zakoń­czenie godz. 13.00.

10
11
12
13
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  13-06-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  09:00 -10:30
  13-06-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:45 -12:15
  13-06-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

14
 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  14-06-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  14-06-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  14-06-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Ksią­żęta i kró­lowie w Byd­goszczy na prze­strzeni wieków
  10:00 -11:00
  14-06-2018

  Pre­lekcja pra­cow­nika Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury w Byd­goszczy dla mło­dzieży oraz wszyst­kich miło­śników historii.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:30 -12:00
  14-06-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  14-06-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  14-06-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  14-06-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

15
16
17
18
19
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  19-06-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lipiec