Kornel Maku­szyński

Zobacz kalen­darz

Zajęcia edu­ka­cyjne dla dzieci w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek z cyklu „Pozna­jemy autorów lite­ra­tury dzie­cięcej“. Temat:Kornel Maku­szyński i jego naj­bar­dziej znany lite­racki i filmowy bohater, czyli Koziołek Matołek.