Kornel Maku­szyński

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek z cyklu „Pozna­jemy autorów lite­ra­tury dzie­cięcej“. Temat:Kornel Maku­szyński i jego najbar­dziej znany lite­racki i filmowy bohater, czyli Koziołek Matołek.

Related upco­ming events

  • 01-03-2021 10:00 – 01-03-2021 10:00

    Akty­wacja formu­larza inter­ne­to­wego dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku.

  • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

    Osta­teczny termin prze­sy­łania odpo­wiedzi w formu­larzu inter­ne­towym dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema.