Ksią­żęta i kró­lowie w Byd­goszczy na prze­strzeni wieków

Zobacz kalen­darz
14-06-2018 10:00 – 11:00

Pre­lekcja pra­cow­nika Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury w Byd­goszczy dla mło­dzieży oraz wszyst­kich miło­śników historii.