<span class="caps">DDA</span> i <span class="caps">FAS</span>

DDAFAS

Dorosłe Dzieci Alko­ho­lików (DDA) i alko­ho­lowy zespół płodowy (FAS) – zesta­wienie biblio­gra­ficzne na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – wydaw­nictwa zwarte (1994 – 2013) oraz artykuły z czasopism (2011 – 2014). Pobierz plik pdf 152 KB

Dysleksja

Dysleksja

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwartych za lata 2006 – 2013, artykułów z czasopism za lata 2006 – 2013 oraz doku­mentów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 353 KB

Sekty

Sekty

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze, zawie­ra­jące wydaw­nictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 2003 – 2012 opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 93 KB

Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne adno­to­wane opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwartych i artykułów z czasopism oraz wydaw­nictw ciągłych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 174 KB