Dysleksja

Dysleksja

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opraco­wane na podstawie wydaw­nictw zwartych za lata 2006 – 2013, artykułów z czasopism za lata 2006 – 2013 oraz dokumentów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 353 KB

Sekty

Sekty

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze, zawie­ra­jące wydaw­nictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 2003 – 2012 opraco­wane na podstawie zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 93 KB