Dyslek­sja

Dyslek­sja

Zesta­wie­nie biblio­gra­ficzne opraco­wane na podsta­wie wydaw­nictw zwartych za lata 2006–2013, artyku­łów z czaso­pism za lata 2006–2013 oraz dokumen­tów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Pobierz plik pdf 353 KB

Sekty

Sekty

Zesta­wie­nie biblio­gra­ficzne w wyborze, zawie­ra­jące wydaw­nic­twa zwarte i artykuły z czaso­pism z lat 2003–2012 opraco­wane na podsta­wie zbiorów Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Pobierz plik pdf 93 KB