<span class="caps">DDA</span> i <span class="caps">FAS</span>

DDAFAS

Dorosłe Dzieci Alko­ho­lików (DDA) i alko­ho­lowy zespół płodowy (FAS) – zesta­wienie biblio­gra­ficzne na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – wydaw­nictwa zwarte (1994 – 2013) oraz arty­kuły z czaso­pism (2011 – 2014). Pobierz plik pdf 152 KB

Dysleksja

Dysleksja

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwar­tych za lata 2006 – 2013, arty­kułów z czaso­pism za lata 2006 – 2013 oraz doku­mentów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 353 KB