Kanał Byd­goski

Kanał Byd­goski

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne adno­to­wane opra­co­wane na pod­stawie wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z cza­so­pism oraz wydaw­nictw cią­głych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Pobierz plik pdf 174 KB

<span class="caps">AIDS</span>

AIDS

ZESPÓŁ NABY­TEGO BRAKU ODPOR­NOŚCI – AIDS
Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z cza­so­pism do roku 2016 opra­co­wane na pod­stawie zbiorów PBW w Byd­goszczy. Pobierz plik pdf 260 KB