Dysleksja

Dysleksja

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwar­tych za lata 2006 – 2013, arty­kułów z czaso­pism za lata 2006 – 2013 oraz doku­mentów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 353 KB

Sekty

Sekty

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze, zawie­ra­jące wydaw­nictwa zwarte i arty­kuły z czaso­pism z lat 2003 – 2012 opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 93 KB

Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne adno­to­wane opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z czaso­pism oraz wydaw­nictw ciągłych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 174 KB