Kon­fe­rencja naukowa

Kon­fe­rencja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Prze­szłość – Teraź­niej­szość – Przy­szłość, Byd­goszcz, 17 – 18 maja 2018 r.

Celem sesji, o cha­rak­terze inter­dy­scy­pli­narnym, jest pod­jęcie pro­blemów zwią­za­nych z ochroną mate­riałów biblio­tecz­nych w prze­szłości oraz wyzwań sto­ją­cych przed współ­cze­snymi i przy­szłymi biblio­te­ka­rzami. Orga­ni­za­torem kon­fe­rencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW.
Hono­rowy Patronat: Zarząd Główny Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich.

Rada Naukowa Kon­fe­rencji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uni­wer­sytet Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lublinie,
prof. zw. dr hab. Woj­ciech Kowalski, Uni­wer­sytet Śląski w Kato­wi­cach,
dr hab. Alek­sander Jan­kowski, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr hab. Bogu­miła Staniów, prof. Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego,
dr hab. Marek Zie­liński, prof. Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy,
dr Jana Bro­žo­vská Onder­ková Uni­wer­sytet Śląski w Opawie.

Komitet Orga­ni­za­cyjny Kon­fe­rencji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – prze­wod­ni­czący,
dr hab. Zbi­gniew Zyglewski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgło­szenia na kon­fe­rencję należy prze­słać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem for­mu­larza zgło­sze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­towej orga­ni­za­tora.

Konkurs pla­styczny dla uczniów

Konkurs pla­styczny dla uczniów


Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt.Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji. Termin dostar­czenia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty hono­rowym patro­natem Pre­zy­denta Byd­goszczy oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty. Szcze­góły kon­kursu zawiera Regu­lamin.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

Zapro­szenie na forum edu­ka­cyjne

V Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budo­wanie efek­tywnej współ­pracy w szkole” odbę­dzie się 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00. Wyda­rzenie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza to wystą­pienia zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii, peda­go­giki i neu­ro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
pro­wa­dzenie: dr Tomasz Mar­cy­siak

13:30 – 14:00 reje­stracja uczest­ników
14:00 – 14:10 uro­czyste otwarcie Forum
14:10 – 15.00 WYKŁAD SPE­CJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły pro­duk­tywne i kre­atywne: komu­ni­kacja, decy­zyj­ność, przy­wództwo
15:00 – 15:30 – przerwa lun­chowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­łowej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Pro­wa­dzenie pro­jektu: Mariusz Gru­dzień, Piotr Wajrak, Ewa Gru­dzień
17.30 – 18:45 Warsz­taty:
Poradnik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dys­har­monia? – pro­wa­dzenie: Woj­ciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­jącej klasy – per­spek­tywa neu­ro­dy­dak­tyczna – pro­wa­dzenie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Sta­ro­świeckie szachy jako nowy trend w edu­kacji, czyli w jaki sposób edu­kacja sza­chowa może wspierać rozwój młodego czło­wieka – pro­wa­dzenie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budo­wania zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­racje – pro­wa­dzenie: Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska, Agnieszka Rosińska, Mag­da­lena Zawi­szewska
Trudna sztuka sku­tecznej komu­ni­kacji w zespole – pro­wa­dzenie: Mag­da­lena Chy­le­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – pro­wa­dzenie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie orga­ni­za­tora.

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Dziś przy­pada 38. rocz­nica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Byd­goszczy kryp­to­loga, którego prace przy­czy­niły do zła­mania kodu Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej z czasów II wojny świa­towej. Z tej okazji pro­po­nu­jemy konkurs, w którym do wygrania będzie wydany przez Urząd Mar­szał­kowski komiks „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z pięt­nastu egzem­plarzy, wystarczy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nade­słać odpo­wiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uho­no­rować nie­zwykłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wia­do­mości czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy naj­cie­kawsze odpo­wiedzi.

Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy” to nie­zwykła opo­wieść o kryp­to­logu, skromnym czło­wieku, który dzięki swojemu geniu­szowi mate­ma­tycz­nemu złamał kod Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Wyda­rzenie to dopro­wa­dziło praw­do­po­dobnie do zakoń­czenia II wojny świa­towej kilka lat wcze­śniej i ura­to­wania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Sce­na­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, kon­sul­tacja mery­to­ryczna – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujawsko​-pomor​skie​.pl

Sta­no­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sta­no­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego usta­nowił w naszym woje­wódz­twie rok 2018 Rokiem Har­cer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego w związku z przy­pa­da­jącą 1 listo­pada 2018 r. rocz­nicą powstania Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej dzia­łal­ności orga­ni­zacji har­cer­skich oraz dla pod­kre­ślenia szcze­gól­nych war­tości demo­kra­tycz­nych, nie­pod­le­gło­ścio­wych i zasad moral­nych pro­mo­wa­nych przez har­cer­stwo, a także ogrom­nego wkładu orga­ni­zacji har­cer­skich w wycho­wanie wielu pokoleń oby­wa­teli.

W związku z przy­pa­da­jącą w przy­szłym roku 450. rocz­nicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­nowił upa­miętnić tę wybitną postać oraz pro­pa­gować wiedzę o tej osobie i jej bogatej dzia­łal­ności spo­łecznej i reli­gijnej, którą pro­wa­dziła w czasie pobytu na histo­rycznej ziemi cheł­miń­skiej i micha­łow­skiej wcho­dzą­cych dziś w skład woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

STA­NO­WISKO SEJMIKU WOJE­WÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie usta­no­wienia roku 2018 w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim Rokiem Har­cer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego
STA­NO­WISKO SEJMIKU WOJE­WÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie uczczenia w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim 450. rocz­nicy urodzin kró­lewny Anny Wazówny

Zapro­szenie do udziału w pro­jekcie

Zapro­szenie do udziału w pro­jekcie

Kujawsko-Pomor­skie Biuro Fun­dacji Rozwoju Demo­kracji Lokalnej zaprasza do udziału w pro­jekcie pn. Roz­wi­janie kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów – szko­lenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomor­skim, reali­zo­wanym w ramach dzia­łania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wiedza Edu­kacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt będzie reali­zo­wany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym pro­jektu jest pod­nie­sienie kom­pe­tencji 192 przed­sta­wi­cieli z 58 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego z woj. kujawsko-pomor­skiego w zakresie zarzą­dzania oświatą, ukie­run­ko­wa­nego na rozwój szkół i kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów poprzez wdro­żenie pro­gramów szko­le­niowo-dorad­czych wraz z obudową meto­dyczną, a także wdro­żenie planów pod­no­szenia jakości oświaty oraz wspo­ma­gania szkół w zakresie kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów.

W ramach pro­jektu zre­ali­zo­wane zostaną:

  • szko­lenia doty­czące two­rzenia lokal­nego planu pod­no­szenia jakości usług oświa­to­wych i wspo­ma­gania szkół w zakresie rozwoju kom­pe­tencji klu­czo­wych (105 godzin),
  • doradztwo w pro­cesie two­rzenia lokal­nego planu pod­no­szenia jakości usług oświa­to­wych i wspo­ma­gania szkół w zakresie rozwoju kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów (32 godziny),
  • Opra­co­wanie i wdro­żenie lokal­nego planu pod­no­szenia jakości w 2 – 3 szko­łach, przed­szko­lach lub pla­ców­kach, dla których JST uczest­ni­cząca w pro­jekcie jest organem pro­wa­dzącym oraz objęcie pro­cesem wspo­ma­gania tych szkół,
  • uru­cho­mio­nych zostanie 6 sieci współ­pracy wyko­rzy­stu­ją­cych plat­formę dosko​na​le​niew​sieci​.pl

W celu reali­zacji pro­jektu w wybranej JST konieczne jest zaan­ga­żo­wanie przed­sta­wi­cieli dwóch grup osób:
a) decy­dentów odpo­wie­dzial­nych za podej­mo­wanie decyzji zarząd­czych w JST w zakresie spraw oświa­to­wych (pre­zy­dentów, bur­mi­strzów, sta­ro­stów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
b) pra­cow­ników reali­zu­ją­cych zadania z zakresu oświaty w JST (skarb­ników, dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspek­torów ds. oświaty, pra­cow­ników zaj­mu­ją­cych się pla­no­wa­niem finan­sowym i ana­li­zami budże­to­wymi, pra­cow­ników zespołów eko­no­miczno-admi­ni­stra­cyj­nych szkół, radnych z komisji oświaty).

Wszystkie koszty reali­zacji (oprócz dojazdu na szko­lenia zapla­no­wane w 6 mia­stach woje­wództwa) pokry­wane są z środków pro­jek­to­wych.

Kontakt w spra­wach pro­jektu:
Elż­bieta Singer,
esinger@​frdl.​org.​pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414
Prze­my­sław Byś, p.​bys@​bydgoszcz-​frdl.​pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511

http://​www​.byd​goszcz​-frdl​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​r​o​z​w​i​j​a​n​i​e​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​c​zniow

Termin rekru­tacji został prze­su­nięty do 12 stycznia 2018 r.

Elż­bieta Singer
Dyrektor
Kujawsko-Pomor­skie Biuro FRDL ul. Unii Lubel­skiej 4C, 85 – 059 Byd­goszcz Tel.: (52) 321 – 18-90, Fax: (52) 321 – 18-92
Kom. 662 573 414
esinger@​frdl-​org.​pl
http://​www​.byd​goszcz​-frdl​.pl/

Oni two­rzyli naszą historię

Oni two­rzyli naszą historię

Rusza dzie­siąta edycja Woje­wódz­kiego Kon­kursu im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej „Oni two­rzyli naszą historię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół pod­sta­wo­wych, IIIII klas gim­na­zjal­nych oraz uczniów liceów, tech­ników i szkół bran­żo­wych z naszego woje­wództwa doku­men­tu­jące losy nie­zna­nych boha­terów oraz wspo­mnienia uczest­ników i świadków ważnych wyda­rzeń w dzie­jach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Pro­fesor Elż­bieta Zawacka, kurierka Armii Kra­jowej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Odznaką Hono­rową za Zasługi dla Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Ideą kon­kursu jest upa­mięt­nienie legen­darnej cicho­ciemnej i zara­żenie młodych ludzi jej pasją: doku­men­to­wa­niem historii. Przed­się­wzięcie ma zachęcić młodych ludzi do roz­wi­jania wiedzy histo­rycznej o naszym regionie oraz doku­men­to­wania lokal­nych dziejów na pod­stawie wspo­mnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z domo­wego archiwum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krze­wienia wiedzy o historii regionu.

Orga­ni­za­torem tego­rocznej dzie­siątej już edycji kon­kursu jest Wydział Inno­wa­cyj­nych Pro­jektów Edu­ka­cyj­nych w Depar­ta­mencie Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Mar­szał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy, Fun­dacją Generał Elż­biety Zawac­kiej, Archiwum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Woj­skowej Służby Polek w Toruniu oraz Biblio­teką
Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu.

Do kon­kursu można nad­syłać prace w dowolnej formie wypo­wiedzi pisemnej o tema­tyce „O ludziach”, „O wyda­rze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch kate­go­riach:
1) uczniowie VII klas szkół pod­sta­wo­wych oraz IIIII klas gim­na­zjal­nych,
2) uczniowie liceów, tech­ników i szkół bran­żo­wych.
Dla lau­re­atów kon­kursu przy­go­to­wa­liśmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu kate­go­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których uczniowie zwy­cię­żyli w obu kate­go­riach otrzy­mają nagrody rze­czowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opie­kunów autorów zwy­cię­skich prac w obu kate­go­riach.
Prace należy prze­słać na adres: Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87 – 100 Toruń, lub dostar­czyć oso­bi­ście do sekre­ta­riatu Biblio­teki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nad­sy­łania prac kon­kur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decy­duje data stempla pocz­to­wego). Data ogło­szenia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać syl­wetki wywo­dzą­cych się z naszego regionu znanych i nie­zna­nych boha­terów histo­rycz­nych wyda­rzeń: uczest­ników Powstania Wiel­ko­pol­skiego, kam­panii
wrze­śniowej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świa­towej, pod­ziemia powo­jen­nego, dzia­łaczy opo­zycji demo­kra­tycznej do roku 1989, lub osób spoza regionu bio­rą­cych udział lub
będą­cych świad­kami histo­rycz­nych wyda­rzeń na terenie obec­nego woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

W ramach kate­gorii „O wyda­rze­niach” uczniowie winni nato­miast przed­sta­wiać relacje żyją­cych w naszym regionie uczest­ników i świadków histo­rycz­nych wyda­rzeń: zwią­za­nych z obcho­dami
rocz­nicy uchwa­lenia Kon­sty­tucji 3 Maja, walkami Powstania Wiel­ko­pol­skiego, oku­pacją hitle­rowską, walkami wyzwo­leń­czymi i dzia­łal­no­ścią pod­ziem­nego państwa pol­skiego podczas II wojny
świa­towej, pod­zie­miem powo­jennym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Soli­dar­ność”, Byd­go­skim Marcem 1981, dzia­łal­ności opo­zycji demo­kra­tycznej do roku 1989, wybo­rami kon­trak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawierać foto­grafie rodziny uczest­nika kon­kursu zwią­zane z wyda­rze­niami histo­rycz­nymi o randze lokalnej lub ogól­no­pol­skiej. Foto­grafie mogą także doty­czyć
życia codzien­nego spo­łecz­ności lokalnej poprzez uka­zanie inte­re­su­ją­cych aspektów jej aktyw­ności spo­łecznej, poli­tycznej i gospo­dar­czej. Album powi­nien zawierać komen­tarz wstępny cha­rak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej historię i aktyw­ność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbę­dzie się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu.
REGU­LAMIN
FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIOWY
ZGODA RODZICÓW

Wystawa w czy­telni

Wystawa w czy­telni

W dniach 29 listo­pada 2017 – 5 stycznia 2018 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza do czy­telni głównej na wystawę dziadków do orze­chów. Zapra­szamy również wszystkie dzieci – te młodsze i te starsze – do samo­dziel­nego wyko­nania figurki dziadka do orze­chów z papieru. Do pobrania wzór oraz instrukcja.
Życzymy miłej zabawy!

Ogło­szenie wyników kon­kursu

Ogło­szenie wyników kon­kursu

Dnia 22 listo­pada 2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orze­chów E.T.A. Hof­f­manna”.
Komisja w skła­dzie:
mgr Ewa Pro­nobis-Sosnowska – Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy,
Mał­go­rzata Krüger – Zastępca Kie­row­nika Działu Pro­mocji i Obsługi Widzów Opera Nova w Byd­goszczy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Byd­goszczy,
mgr Anna Drejas – Pań­stwowy Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy,
mgr Ewa Bielska – Peda­go­giczna biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy ogło­siła listę lau­re­atów:
I miejsce
Helena Mar­cin­kowska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 56 w Byd­goszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie; kl. III d ; opiekun Urszula Spie­rewka

Wyróż­nienia:
Kata­rzyna Lau­dańska - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Wero­nika Zie­lińska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 56 w Byd­goszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Pod­sta­wowa w Słę­bowie kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kola­sińska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska
Milena Dufka - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska

Wyróż­nienie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Pod­sta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową, która odbę­dzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, ul M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Gra kryp­to­lo­giczna

Gra kryp­to­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga.
Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma czym przyczy­nili się do sukcesu alian­tów w czasie II wojny świato­wej.
W zmaga­niach biorą udział trzyoso­bowe zespoły, które poznają metody szyfro­wa­nia i łamania szyfrów by rozwią­zy­wać wirtu­alne zagadki i łamać coraz trudniej­sze depesze.
Co szcze­gól­nie ważne to fakt, że adeptem krypto­lo­gii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech pozio­mach trudno­ści – podsta­wo­wym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­so­wany, oraz pozio­mie Enigma, w którym uczest­nicy (z sukce­sem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfru­jącą.
W skrócie:
REJE­STRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listo­pada na lamacze​szy​frow​.pl!
POZIOM POD­STA­WOWY od 25.09 (decydu­jąca roz­grywka 13.10),
POZIOM ZAAWAN­SO­WANY od 16.10 (decydu­jąca roz­grywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydu­jąca roz­grywka 24.11).
Szcze­góły na lamacze​szy​frow​.pl

Poli­tyka oświa­towa

Poli­tyka oświa­towa

Kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej:

  • Wdra­żanie nowej pod­stawy pro­gra­mowej kształ­cenia ogól­nego.
  • Pod­nie­sienie jakości edu­kacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i infor­ma­tycznej.
  • Bez­pie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów spo­łecz­nych.
  • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i pla­cówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN

Konkurs dla uczniów i stu­dentów

Konkurs dla uczniów i stu­dentów

Konkurs Came­ri­mage dla uczniów i stu­dentów z woj. kujawsko-pomor­skiego.
Do wygrania wej­ściówki na Came­ri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15 – 21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wowej lub stu­dentem na terenie woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festiwal Came­ri­mage? Dla­czego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­macji na stronie Came­ri­mage.

Wyniki kon­kursu

Wyniki kon­kursu

Ogła­szamy lau­re­atów kon­kursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. doko­nała oceny prac kon­kur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami book­tal­kingu,
– pomysł, kre­atyw­ność, eks­presję,
– popraw­ność języ­kową,
– ory­gi­nal­ność pre­zen­tacji.

Pod­su­mo­wanie kon­kursu i wrę­czenie nagród odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy, podczas kon­fe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista lau­re­atów