Moja ulubiona książka

Moja ulubiona książka

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych do udziału w Woje­wódzkim Konkursie Czytel­niczo-Plastycznym „Moja ulubiona książka”. Zada­niem uczest­nika konkursu jest samo­dzielne stwo­rzenie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, zapadła w pamięć lub do której lubi powracać.

Prace płaskie, wyko­nane dowolną tech­niką, należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do orga­ni­za­tora konkursu do dnia 15 marca 2021 roku.

Konkurs został objęty hono­ro­wymi patro­na­tami: Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty Marka Gralika.

Szcze­góły konkursu opisane są w Regulaminie. 

Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów.