Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie adre­so­wanym do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Polegał on na nagraniu filmu w for­macie MP4, którego treścią jest ustna pre­zen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, metodą book­tal­kingu.

Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Konkurs adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Osta­teczny termin przyj­mo­wania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00.

Cele kon­kursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mo­wanie i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Roz­wi­janie kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych oraz upo­wszech­nianie czy­tel­nictwa wśród mło­dzieży,
 • Pro­mo­wanie czy­tel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czy­tania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do pro­mocji czy­tel­nictwa,
 • Roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Konkurs pięk­nego czy­tania

Konkurs dla uczniów ze szkół powiatu nakiel­skiego – pro­mocja lite­ra­tury zaku­pionej z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Ogło­szenie kon­kursu adre­so­wa­nego do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Polega on na nagraniu filmu w for­macie MP4, którego treścią jest ustna pre­zen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, metodą book­tal­kingu.

Osta­teczny termin przyj­mo­wania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00. Cele kon­kursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mo­wanie i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Roz­wi­janie kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych oraz upo­wszech­nianie czy­tel­nictwa wśród mło­dzieży,
 • Pro­mo­wanie czy­tel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czy­tania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do pro­mocji czy­tel­nictwa,
 • Roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości

Ostatni dzień przyj­mo­wania prac uczest­ników mię­dzysz­kol­nego kon­kursu lite­racko-pla­stycz­nego „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.