Wielcy Polacy dla niepod­le­głości

Ostatni dzień przyj­mo­wania prac uczest­ników międzysz­kol­nego konkursu literacko-plastycz­nego „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Czytam i maluję z Nelą

Czytel­niczy Konkurs Plastyczny dotyczący przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zadaniem uczest­ników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przygodę Neli. Termin dostar­czenia prac w formacie A3 lub A4 do 17 paździer­nika 2018 roku.

Wielcy Polacy dla niepod­le­głości

Ogło­szenie międzysz­kol­nego konkursu literacko-plastycz­nego „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Czytam i maluję z Nelą

Ogło­szenie Czytel­ni­czego Konkursu Plastycz­nego doty­czą­cego przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zadaniem uczest­ników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przygodę Neli. Termin dostar­czenia prac w formacie A3 lub A4 do 17 paździer­nika 2018 roku.

Recy­ta­tO­RATOR

RECY­TA­TO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-oratorski adre­so­wany do uczniów gimnazjów z Bydgoszczy i regionu, premio­wany dodat­ko­wymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimna­zjal­nych przy apli­ko­waniu do szkoły ponad­gim­na­zjalnej. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recytacji wybranego fragmentu prozy oraz krótkiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór.
9.30- 10.45 – prze­słu­chania konkur­sowe
10.45 – 11.30 wykład – „Rok 2018 rokiem praw kobiet”
Zwie­dzanie wystawy książek o kobietach oraz sali poświę­conej Marianowi Rejew­skiemu
11.30 – ogło­szenie wyników