Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Konkurs adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Osta­teczny termin przyj­mo­wania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00.

Cele konkursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
 • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do promocji czytel­nictwa,
 • Rozwi­janie kreatyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Konkurs pięk­nego czytania

Konkurs dla uczniów ze szkół powiatu nakiel­skiego – promocja lite­ra­tury zaku­pionej z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Ogło­szenie konkursu adre­so­wa­nego do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Polega on na nagraniu filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Bydgoszczy w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, metodą book­tal­kingu.

Osta­teczny termin przyj­mo­wania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00. Cele konkursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
 • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do promocji czytel­nictwa,
 • Rozwi­janie kreatyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Wielcy Polacy dla niepod­le­głości

Ostatni dzień przyj­mo­wania prac uczest­ników międzysz­kol­nego konkursu lite­racko-plastycz­nego „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Czytam i maluję z Nelą

Czytel­niczy Konkurs Plastyczny doty­czący przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przy­godę Neli. Termin dostar­czenia prac w formacie A3 lub A4 do 17 paździer­nika 2018 roku.