Mój bajkowy przy­ja­ciel

Ostatni dzień przyj­mo­wania prac na konkurs pla­styczny dla uczniów kl. 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych z woj. kujawsko-pomor­skiego.

Recy­ta­tO­RATOR

RECY­TA­TO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-ora­torski adre­so­wany do uczniów gim­na­zjów z Byd­goszczy i regionu. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwu­ele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uza­sad­nia­ją­cego wybór.

Mój bajkowy przy­ja­ciel

Ogło­szenie kon­kursu pla­stycz­nego dla uczniów kl. 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych z woj. kujawsko-pomor­skiego. Termin dostar­czenia prac upływa 30 kwietnia br.