Mój bajkowy przyja­ciel

Ostatni dzień przyj­mo­wania prac na konkurs plastyczny dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych z woj. kujawsko-pomor­skiego.

Recyta­tO­RATOR

RECYTA­TO­RATOR – Konkurs recyta­torsko-oratorski adreso­wany do uczniów gimna­zjów z Bydgoszczy i regionu. Uczest­nicy przygo­to­wują dwuele­men­towe wystą­pienia składa­jące się z recytacji wybra­nego fragmentu prozy oraz krótkiego przemó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór.