Czytamy Käst­nera – konkurs woje­wódzki

Finał konkursu pięk­nego czytania w języku niemieckim „Czytamy Käst­nera” dla uczniów szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół śred­nich z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Posie­dzenie komisji ocenia­jącej prace dostar­czone na konkurs plastyczno-lite­racki ogło­szony przez Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy.

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Upływa termin przyj­mo­wania prac na konkurs plastyczno-lite­racki ogło­szony przez Stowa­rzy­szenie KPCDO na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy.

Noc Bibliotek

 • kier­masz książek obco­ję­zycz­nych,
 • Klub Enigma dla rodzin,
 • oldsku­lowe kino domowe dla dzieci,
 • krzy­żówki i rebusy,
 • Zrób własną książkę – warsz­taty lepo­rello,
 • Z języ­kiem obcym na wesoło – zajęcia dla uczest­ników od 6 do 99 lat
 • Lite­rackie bingo,
 • Od kipu do klawia­tury,
 • Lektu­rowa kryp­togra,
 • bajkowa skrzynia dla najmłod­szych,
 • teatrzyk kami­shibai,
 • loteria fantowa,
 • wystawy: Nie zaginaj rogów, Lite­ra­tura dzie­cięca w zbio­rach PBW, Sukcesy i osią­gnięcia Biblio­teki,
 • rozwią­zanie konkursu Złóż życzenia Biblio­tece.

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Stowa­rzy­szenie KPCDO ogło­siło konkurs plastyczno-lite­racki na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy.