Fanta­styka nie jest mi obca

Osta­teczny termin prze­sy­łania odpo­wiedzi w formu­larzu inter­ne­towym dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema.

Fanta­styka nie jest mi obca

Akty­wacja formu­larza inter­ne­to­wego dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku.

Moja ulubiona książka

Ogło­szenie Woje­wódz­kiego Konkursu Czytel­niczo-Plastycz­nego „Moja ulubiona książka” dla uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych. Termin dostar­czenia prac: 15 marca 2021 roku.

Naro­dowe Czytanie 2020

  • list Prezy­denta RP
  • oglą­danie Ręko­pisu „Balla­dyny” Juliusza Słowac­kiego w biblio­tece cyfrowej Polona
  • multi­me­dialny quiz
  • wersja cyfrowa pełnego tekstu „Balla­dyny” Juliusza Słowackiego
  • foto­gra­ficzna relacja z wystawy zbiorów biblio­tecz­nych zwią­za­nych z tema­tyką akcji
  • prezen­tacja cytatów „Wartości i anty­war­tości w Balla­dynie Juliusza Słowackiego”
  • plakat inte­rak­tywny
  • wysłu­chanie przed­sta­wienia z archiwum Teatru Polskiego Radia