Recy­ta­tO­RATOR

Recy­ta­tO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-oratorski adre­so­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i regionu. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór.

Reading builds know­ledge

Finał powia­to­wego konkursu czytel­ni­czego z języka angiel­skiego dla uczniów klas 5 – 8.