Edu­kacja czy­tel­nicza

Edu­kacja czy­tel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocz­nicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czy­telni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Byd­goszczy. Uczniowie zapo­znali się z krótką historią, zilu­stro­waną wystawą narzędzi do łupania orze­chów. Następnie wysłu­chali wybra­nych roz­działów baśni, by móc później roz­wiązać krzy­żówkę. Biblio­te­karze przy­bli­żyli im również postać jubi­lata oraz autora baletu, Piotra Czaj­kow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spo­tkania obej­rzeli opo­wieść ani­mo­waną “Dziadek do orze­chów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt

Szko­lenie – Polona i Aca­de­mica

Szko­lenie – Polona i Aca­de­mica

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy odbyło się szko­lenie, na które zapro­si­liśmy biblio­te­karzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przy­niosła POLONA/2miliony, jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie i jed­no­cze­śnie naj­większa tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACA­DE­MICA Cyfrowa Wypo­ży­czalnia Publi­kacji Nauko­wych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Naro­dową pod auspi­cjami Fun­dacji na Rzecz Nauki Pol­skiej. Uczest­nicy szko­lenia dowie­dzieli się jak można wyko­rzy­stać serwisy Biblio­teki Naro­dowej w codziennej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milionów publi­kacji w nawet naj­mniej­szej biblio­tece. Spo­tkanie, w który wzięło udział 50 osób, pro­wa­dził Pan Iwo Hry­nie­wicz, pra­cownik Zakładu Wypo­ży­czania Kra­jo­wego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Naro­dowej.

Ewa Bedełek 
Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Film ze szko­lenia

Marian Rejewski w pro­jekcie języka angiel­skiego

Marian Rejewski w pro­jekcie języka angiel­skiego

Dnia 12.01.2018 r. klasy VIVIISP nr 12 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Byd­goszczy uczest­ni­czyły w zaję­ciach „Marian Rejewski w pro­jekcie języka angiel­skiego“. Mło­dzież została podzie­lona na trzy grupy 5 – 6 osobowe, z których każda wzięła udział w trzech czę­ściach spo­tkania. Były to: roz­wią­zy­wanie zagadek w escape roomie, gry i zabawy mate­ma­tyczno-logiczne oraz poga­danka o Marianie Rejew­skim z ele­men­tami języka angiel­skiego.
Alina Mel­nicka-Zygmunt i Ewa Bielska

Egzamin ósmo­kla­sisty

Egzamin ósmo­kla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół pod­sta­wo­wych „Egzamin Ósmo­kla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka nie­miec­kiego, zor­ga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli kon­sul­tantów z KPCEN w Byd­goszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapo­znali się z zało­że­niami egza­minu, przy­kła­dowym arku­szem egza­mi­na­cyjnym oraz zasa­dami oce­niania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i nie­miec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Mel­nicka-Zygmunt i Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Spo­tkanie seniorów

Spo­tkanie seniorów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spo­tkanie kar­na­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze śro­do­wi­skiem chętnie umilamy seniorom czas. Tematem kolej­nego już spo­tkania był kar­nawał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­liśmy historię zwy­czajów kar­na­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwartek, ostatki). Uczest­nicy także wspo­mi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Seniorzy zain­spi­ro­wani rozmową i wspo­mnie­niami posta­no­wili na swoją tego­roczną zabawę kar­na­wa­łową założyć maski w stylu weneckim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 oraz nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne spo­tkania z Dziad­kiem do orze­chów” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat historii powstania utworu E.T.A. Hof­f­manna „Dziadek do orze­chów”. Uczest­nicy mieli okazję obej­rzeć różne modele dziadków do orze­chów oraz poznać historię tego cie­ka­wego urzą­dzenia. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej wersji książki „Dziadek do orze­chów” oraz zoba­czyć kilka wydań z różnymi ilu­stra­cjami oraz wersje mul­ti­me­dialne utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały zakładki świą­teczne z motywem „Dziadka do orze­chów”, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych rodzajów dziadków do orze­chów, zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.
Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.

Maraton czy­tania

Maraton czy­tania

W Czy­telni Głównej odbył się maraton czy­tania lite­ra­tury anglo­ję­zycznej. Mło­dzież z Gim­na­zjum nr 37 w Byd­goszczy przez trzy godziny głośno czytała adap­tacje książek w uprosz­czonej wersji języ­kowej. Lektura stała się okazją do dys­kusji o prze­kła­dach pol­skiej lite­ra­tury na świecie. Uczniowie zostali wpro­wa­dzeni w świą­teczny nastrój oglą­dając wystawę o dziad­kach do orze­chów i wysłu­chując krót­kiej poga­danki.

Na zaję­ciach w biblio­tece…

Na zaję­ciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Han­dlo­wych w Byd­goszczy uczest­ni­czyły w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej naj­daw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w biblio­tecznym escape roomie – Klubie Enigma.

Spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spo­tkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół pod­sta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy Justynę Adamską. Uczest­nicy dys­ku­to­wali i dzie­lili się doświad­cze­niami doty­czą­cymi przy­go­towań i reali­zacji pro­jektów mię­dzy­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i mło­dzież z pol­skich szkół. W związku ze zbli­ża­ją­cymi się świę­tami nie zabrakło również wymiany pomy­słów na prze­pro­wa­dzenie cie­ka­wych lekcji na temat Chri­stmas. Na kolejne spo­tkanie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzinie 16.30.

Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy w Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się świą­teczne spo­tkanie z senio­rami. Przy­byli goście obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów, która była połą­czona z pre­lekcją na temat kolekcji. Eks­po­naty na wystawę pocho­dziły z pry­wat­nych zbiorów pra­cow­ników Biblio­teki. W miłej atmos­ferze i ku zado­wo­leniu seniorów spę­dzi­liśmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty

W ramach pro­wa­dzo­nego przez biblio­tekę wspo­ma­gania nauczy­cieli w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umie­jęt­ności posłu­gi­wania się i wyko­rzy­sty­wania w pracy tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Tematem spo­tkania było narzę­dzie osa­dzone w chmurze pt. „Glog­ster“. Jest to ciekawa pro­po­zycja do two­rzenia pla­katów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo ist­nieje moż­li­wość two­rzenia wir­tu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspólnie lub indy­wi­du­alnie pra­cować nad pro­jektem.
Glog­ster
Przy­kła­dowe plakaty

Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zaję­ciach w grupach. Wyka­zali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bez­piecznym korzy­staniu z Inter­netu, a później żywo dys­ku­to­wali o war­to­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywa­li­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zado­wo­leni.

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

W czy­telni odbyło się spo­tkanie mło­dzieży z LO nr 1 oraz Col­le­gium Sale­sianum z rodo­witym Hisz­panem, nauczy­cielem języka hisz­pań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Naro­dzenia, syl­we­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hisz­panii“. Pan Angel cie­kawie opo­wie­dział w swoim ojczy­stym języku o hisz­pań­skich zwy­cza­jach, ilu­strując wszystko barwną pre­zen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skró­conej wersji „Dziadka do orze­chów“ po hisz­pańsku.

Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy odbyły się kolejne zajęcia edu­ka­cyjne z klasą IV w ramach reali­zacji pro­gramu wła­snego z zakresu edu­kacji czy­tel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Gru­dniowe spo­tkanie zapla­no­wane było na wyjąt­kowy dzień jakim są miko­łajki. W tym dniu oprócz tekstów o pre­zen­tach, uczniowie czytali także o tra­dy­cjach zwią­za­nych z Bożym Naro­dze­niem. W wyjąt­kowym nastroju nie­spo­dzie­wanie w czasie zajęć przy­szedł święty Mikołaj i obda­rował dzieci sło­dy­czami. Uczniowie czytają coraz chęt­niej, lepiej i jak naj­bar­dziej zasłu­żyły na sło­dycze.

Mał­go­rzata Tyczyńska