Zajęcia edu­ka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia edu­ka­cyjne w biblio­tece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 spę­dzili 12 paź­dzier­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości“, „Rejewski – genialny kryp­tolog“, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz roz­wią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.

Przed­szko­laki w Aka­demii

Przed­szko­laki w Aka­demii

Kolejne zajęcia zor­ga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paź­dzier­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W zaję­ciach wzięły udział dzieci cztero- i pię­cio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie – na tę okazję zostały wybrane naj­bar­dziej znane wier­szyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dzi­waczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spo­tkania dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do wiersza „Kaczka dzi­waczka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gim­na­zjum nr 38 w Byd­goszczy spę­dzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego suk­cesie zła­mania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej pro­wa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gim­na­zja­liści dys­ku­to­wali o war­to­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zby­teczne“. Wspólnie two­rzyli plakaty, ukła­dali hie­rar­chię war­tości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Roz­wią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i ana­li­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią.

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowy sposób prze­szu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Mul­ti­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Uży­tecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwar­tość.
Roz­bu­do­wane mecha­nizmy fil­tro­wania, odpo­wiednio dosto­so­wane sor­to­wanie, przej­rzysty inter­fejs użyt­kow­nika to filar Uży­tecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użyt­kownik nie musi roz­pra­szać swojej uwagi na wyborze odpo­wied­niej funkcji, wła­ści­wego kla­wisza czy sposobu wpi­sy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być sku­piony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbu­do­wany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Inter­fejs respon­sywny to taki, który auto­ma­tyczne dopa­so­wuje swój wygląd do wiel­kości i roz­dziel­czości ekranu urzą­dzenia na którym jest uru­cha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urzą­dzeniu i jed­no­cze­śnie zachowa pełną funk­cjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kom­pletną obsługę jego konta w sys­temie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje moż­li­wość połą­czenia INTEGRO z innymi sys­te­mami, które dostar­czają dane wzbo­ga­ca­jące uży­tecz­ność i funk­cjo­nal­ność mul­ti­wy­szu­ki­warki. Czy­telnik ma dzięki temu moż­li­wość zamó­wienia książki, usta­wienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapi­sania lub wysłania na swoją skrzynkę pocz­tową wyniku wyszu­ki­wania, prze­czy­tania recenzji lub opinii na temat wybra­nych publi­kacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób prze­szu­ki­wania zbiorów biblio­teki w kata­logu INTEGRO.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji, w dniach 2 – 12 paź­dzier­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół pod­sta­wo­wych.
Pod­sta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pan­to­mimie.

Kontakt: Czy­telnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

Ogól­no­polski Dzień Gło­śnego Czy­tania obcho­dzony jest 29 wrze­śnia. Ini­cja­tywa pro­mocji czy­tel­nictwa w tym dniu została ogło­szona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czy­telni Biblio­teki osoby nie­wi­dome i sła­bo­wi­dzące zrze­szone w Polskim Związku Nie­wi­do­mych.
Pra­cow­nicy Biblio­teki czytali wybrane frag­menty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Para­graf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przy­godę Johna Mole’a, Bota­nikę duszy Eli­za­beth Gilbert oraz Włoskie buty Hen­ninga Man­kella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do się­gnięcia po książki mówione i sko­rzy­stają z boga­tych zbiorów Biblio­teki.

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pra­cow­nicy biblio­teki gościli w sie­dzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spo­tkania były trwa­jące obchody Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna pt. „Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spo­tkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, pre­zen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, pań­stwowca, Senat Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Wła­dy­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej sta­no­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, udo­stęp­nianie cza­sowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Roz­po­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nie­znane”.
Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Aka­demii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy.
Zajęcia obej­mo­wały pre­zen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie frag­mentów „Aka­demii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Aka­demii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w paź­dzier­niku.

Spo­tkanie autor­skie

Spo­tkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Nie­wol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opo­wia­dania pani Leokadii, ilu­stro­wa­nego pre­zen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu pre­le­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opo­wie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spo­kojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elż­bietę”.

Księ­go­zbiór języ­kowy

Księ­go­zbiór języ­kowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej pla­cówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księ­go­zbioru języ­ko­wego. Jest ona skie­ro­wana do języ­kowców z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do wyko­rzy­stania na lek­cjach jęz. angiel­skiego i nie­miec­kiego. Pra­cow­nicy biblio­teki zwró­cili też uwagę na cza­so­pisma meto­dyczne dostępne w Czy­telni Głównej PBW, w której mieści się również nie­miec­ko­ję­zyczny księ­go­zbiór Medio­teki Insty­tutu Goethego. Pre­zen­tacja odbyła się podczas kon­fe­rencji meto­dycznej zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli na temat pla­no­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zało­że­niami reformy edu­kacji i kie­run­kami poli­tyki oświa­towej państwa. 

Przy­jaźń – zajęcia edu­ka­cyjne

Przy­jaźń – zajęcia edu­ka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opo­wia­dania z książki 12 ważnych opo­wieści, a następnie roz­wią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę edu­ka­cyjną o war­to­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uni­wer­sal­nych war­tości, roz­wi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o war­to­ściach w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwi­czenia kre­atywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Celem kon­fe­rencji było:
• pro­mocja biblio­teki aka­de­mic­kiej, peda­go­gicznej i szkolnej jako insty­tucji edu­ka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w dzia­łal­ności bibliotek; spo­łecz­no­ściowe pozy­ski­wanie fun­duszy;
• zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki peda­go­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji (wycho­wanie do war­tości) – reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o war­to­ściach”;
• inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych, peda­go­gicz­nych i aka­de­mic­kich.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozy­ski­wania fun­duszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista.
Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” – Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy.

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Relacja Radia PiK

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek w Biblio­tece

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek w Biblio­tece

Rusza kolejna, siódma już, edycja Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek, tym razem pod hasłem “Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nie­znane”. Zapra­szamy do zapo­znania się z nową ofertą zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i do uczest­nictwa w naszych biblio­tecz­nych spo­tka­niach z książką. Pierwsze zajęcia już pod koniec wrze­śnia. Zapra­szamy

Targi dobrych praktyk eko­nomii spo­łecznej

Targi dobrych praktyk eko­nomii spo­łecznej

W nie­dzielę 10.09.2017 r. sto­wa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzia­ła­jące przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w Targach Dobrych Praktyk Eko­nomii Spo­łecznej – Jar­marku Kujawsko-Pomor­skim, który odbył się w Myślę­cinku.
Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach pro­jektu Regio­nal­nego Ośrodka Poli­tyki Spo­łecznej w Toruniu pn. „Koor­dy­nacja rozwoju eko­nomii spo­łecznej w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim” w ramach części Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wanej ze środków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego.
Nasze stoisko pre­zen­to­wało przede wszystkim eks­po­naty muze­alne doty­czące „Starej Szkoły” z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki).
Pomimo pochmurnej i desz­czowej pogody fre­kwencja dopi­sała. Do naszego stoiska pod­cho­dziły całe rodziny, wiele eks­po­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Naj­młodsze dzieci lgnęły do Pla­stusia. Podczas pre­zen­tacji stoiska opo­wia­da­liśmy o zwy­cza­jach w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejew­skim.
Na Jar­marku pro­mo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych.
Dzień później repre­zen­to­wa­liśmy nasze Sto­wa­rzy­szenie na semi­na­rium nt. „Eko­nomia spo­łeczna jako prze­strzeń inno­wacji w obszarze usług i uży­tecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego.
O cie­ka­wych roz­wią­za­niach w pro­jek­to­waniu stra­te­gicznym opo­wia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z SHOPA DESIGN THIN­KING WORK­SPACE. Ciekawe roz­wią­zania zza granicy przed­sta­wiły również ani­ma­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opo­wie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec. Dwu­dniowa impreza posłu­żyła nam do nawią­zania nowych zna­jo­mości i kon­taktów, które pomogą w dalszej dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia KPCDO.

Nowy infor­ma­cyjny portal edu­ka­cyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal edu­ka­cyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDU­POLIS, sta­no­wiący inte­gralną część Kujawsko-Pomor­skiej Plat­formy Edu­ka­cyjnej, utwo­rzonej na potrzeby woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

EDU­POLIS to portal adre­so­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, pro­wa­dzony przez Depar­ta­ment Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, doty­czące aktu­al­nych wyda­rzeń, kon­kursów dla uczniów, kon­fe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę edu­ka­cyjną insty­tucji kul­tu­ral­nych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDU­POLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek peda­go­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Byd­goszczy i Wło­cławka oraz redakcji „UczMy”. Sie­dziba redakcji EDU­POLIS mieści się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o cha­rak­terze edu­ka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można prze­syłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku tek­sto­wego prosimy dołą­czyć foto­grafie i logo pla­cówki w osob­nych plikach.

Kontakt:
Anna Sie­mińska (redaktor naczelna – odpo­wie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e-mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cie­ślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon byd­goski)
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy
85 – 094 Byd­goszcz, ul. Skło­dow­skiej-Curie 4
e-mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Mag­da­lena Brew­czyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon wło­cławski)
Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli we Wło­cławku,
87 – 800 Wło­cławek, ul. Nowo­miejska 15A
e-mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samo­rządu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego