Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Uczniowie uczest­ni­czyli w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o wartości mądrości oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wania decyzji. Następne zajęcia dotyczące kolejnej wartości w cyklu – dobroci odbędą się w styczniu 2018 r.

Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród laure­atom wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna“ odbyła się w siedzibie biblio­teki. W klimat spotkania wprowa­dziła przyby­łych gości opowieść pt. „Krótka historia dziadków do orzechów”, którą przygo­to­wała Ewa Bielska – pracownik Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Następnie człon­kowie komisji konkur­sowej wręczyli laure­atom i wszystkim uczest­nikom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świąteczny występ artystyczny pana Mateusza Ligęzy przy akompa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym serdecznie GRATU­LU­JEMY!!!

Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­liśmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły podsta­wowej o warto­ściach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” prowa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jedno­cze­śnie, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moral­nych, a gdy łamane są wartości takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dyskusję.

Beata Cieślińska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Kotomierzu przyje­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudności uczą myślenia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­zacja wzmac­niała motywację do rozwią­zy­wania zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Uczniowie ćwiczyli koncen­trację, wyobraźnię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wania lekcyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatywnym myśle­niem.

Konfe­rencja metodyczna

Konfe­rencja metodyczna

Pod patro­natem stowa­rzy­szenia Prof – Europe w Czytelni Głównej odbyła się konfe­rencja dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Doradca metodyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nictwa Didier dotyczącą podręcz­ników do egzaminów DELFDALF. Rémi Gérôme przepro­wa­dził szkolenie, jak wykorzy­stać te nowości w celu przygo­to­wania uczniów do zdania egzaminów z języka francu­skiego.

Dzień Pluszo­wego Misia

Dzień Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Pluszowe misie towarzyszą nam już od 115 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przypo­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zajęciach nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Edukacja w biblio­tece

Edukacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podstawie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­tencje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­zacja. Dużo emocji wywoły­wały również zmagania z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.

O Marianie Rejew­skim

O Marianie Rejew­skim

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych z PZN w Bydgoszczy. Tym razem tematem było życie i działal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Prele­gentem był pułkownik Jerzy Lelwic, który ciekawie i barwnie opowie­dział o patronie biblio­teki oraz zapre­zen­tował replikę Enigmy. Słuchacze poznali zasadę działania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej i mieli okazję prześle­dzić losy polskich krypto­logów w drodze do złamania jej kodu. Następnie nauczy­ciele biblio­te­karze z Czytelni Głównej czytali głośno fragmenty książki M. Rejew­skiego „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930 – 1945“.

Motywo­wanie uczniów

Motywo­wanie uczniów

Forum Praktyków pt. „Motywo­wanie uczniów do rozwi­jania kompe­tencji języko­wych“ odbyło się 18 listo­pada 2017 r. w KPCEN w Bydgoszczy. Nauczy­ciele biblio­te­karze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przygo­to­waną biblio­grafię na ten temat. Niektóre z tytułów można było zobaczyć i przej­rzeć na specjalnie zorga­ni­zo­wanej wystawce. Zainte­re­so­wa­niem nauczy­cieli cieszyły się gry językowe, które były motywem wielu wystą­pień prele­gentów. Miejmy nadzieję, że spotkanie to zaowo­cuje pogłę­bie­niem kontaktów między PBW a szkołami z całego regionu.

Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zajęciach Grywa­li­zacji ćwiczyli refleks, spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Następnie pozna­wali historię książki – ewolucję jej formy od staro­żyt­ności po najnowsze osiągnięcia techniczne. Uczniowie wykazy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, rozwią­zując zagadki logiczne, matema­tyczne i odczy­tując szyfry.

Kamishibai – szkolenie

Kamishibai – szkolenie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­liśmy 18 nauczy­cieli z bydgo­skich przed­szkoli. Pedagodzy uczest­ni­czyli w szkoleniu, dotyczącym wykorzy­stania teatrzyku kamishibai, trady­cyjnej japoń­skiej sztuki opowia­dania historii za pomocą ilustracji wykona­nych na karto­no­wych planszach, w promocji czytel­nictwa wśród dzieci. W czasie warsz­tatów zapre­zen­to­wano historię kamishibai oraz możli­wości twórczego wykorzy­stania „magicznej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zorga­ni­zować seans kamishibai, jak wykorzy­stać narzę­dzie do opowia­dania, formu­ło­wania wypowiedzi. Szcze­gólną uwagę zwróci­liśmy na rolę kart narra­cyj­nych oraz różnice między kamishibai a książką obraz­kową, a także możli­wości tworzenia własnych opowieści kamishibai.

Uczniowie z Gimna­zjum nr 2

Uczniowie z Gimna­zjum nr 2

Uczniowie spędzili w biblio­tece pięć godzin lekcyj­nych. Uczest­ni­czyli w zajęciach o bezpie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasadach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejew­skim i Enigmie przybli­żały młodzieży tę wybitną postać rodem z Bydgoszczy i wprowa­dzały w tajniki szyfro­wania. Później gimna­zja­liści ćwiczyli pamięć, spostrze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną na zajęciach pn. Grywa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zadaniami w escape roomie, z którego należało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wykazali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejewski – matematyk, kryptolog z Bydgoszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy obejrzeli prezen­tację multi­me­dialną związaną z tematem, a także zapoznali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci krypto­logii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symula­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyńska

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach działal­ności Dziecięcej Akademii Czytania Bajek kolejny raz mieliśmy przyjem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Bydgoszczy promując wśród najmłod­szych głośne czytanie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i cztero­latków przygo­to­wa­łyśmy spotkanie na temat książki Wandy Chotom­skiej „Pięciop­siaczki”. Po krótkiej rozmowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki przeczy­ta­łyśmy kilka fragmentów „Pięciop­siaczków”, a następnie dzieci wykony­wały ilustracje do przeczy­ta­nego utworu. Spotkanie było bardzo udane, dzieci specjalnie dla nas zaśpie­wały piosenkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzy­mało drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięćdzie­siąt razy zamknę­liśmy kilku­oso­bowe grupy, aby samodzielnie (lub z niewielką pomocą) uwolniły się z pokoju. W znale­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne rozwią­zy­wanie zagadek logicz­nych i matema­tycz­nych, kojarzenie faktów i anali­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces motywuje do dalszego wysilania szarych komórek. Przydaje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manualna, cierpli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywołuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że nabywają nową wiedzę, umiejęt­ności i spraw­ności.