Przy­jaźń – zajęcia edu­ka­cyjne

Przy­jaźń – zajęcia edu­ka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opo­wia­dania z książki 12 ważnych opo­wieści, a następnie roz­wią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę edu­ka­cyjną o war­to­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uni­wer­sal­nych war­tości, roz­wi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o war­to­ściach w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwi­czenia kre­atywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

Kon­fe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy odbyła się kon­fe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Celem kon­fe­rencji było:
• pro­mocja biblio­teki aka­de­mic­kiej, peda­go­gicznej i szkolnej jako insty­tucji edu­ka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie moż­li­wości wyko­rzy­stania kom­pe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w dzia­łal­ności bibliotek; spo­łecz­no­ściowe pozy­ski­wanie fun­duszy;
• zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki peda­go­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edu­kacji (wycho­wanie do war­tości) – reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o war­to­ściach”;
• inte­gracja śro­do­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych, peda­go­gicz­nych i aka­de­mic­kich.

Pro­ble­ma­tyka kon­fe­rencji doty­czyła sto­so­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, uno­wo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozy­ski­wania fun­duszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edu­kacji, a także przed­sta­wiono pro­blemy zwią­zane z kre­owa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W pro­gramie kon­fe­rencji uwzględ­niono pod­su­mo­wanie kon­kursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista.
Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” – Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy.

W kon­fe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spo­tkania było wrę­czenie nagród uczniom, lau­re­atom kon­kursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

Relacja Radia PiK

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek w Biblio­tece

Dzie­cięca Aka­demia Czy­tania Bajek w Biblio­tece

Rusza kolejna, siódma już, edycja Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek, tym razem pod hasłem “Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nie­znane”. Zapra­szamy do zapo­znania się z nową ofertą zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i do uczest­nictwa w naszych biblio­tecz­nych spo­tka­niach z książką. Pierwsze zajęcia już pod koniec wrze­śnia. Zapra­szamy

Targi dobrych praktyk eko­nomii spo­łecznej

Targi dobrych praktyk eko­nomii spo­łecznej

W nie­dzielę 10.09.2017 r. sto­wa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzia­ła­jące przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy uczest­ni­czyło w Targach Dobrych Praktyk Eko­nomii Spo­łecznej – Jar­marku Kujawsko-Pomor­skim, który odbył się w Myślę­cinku.
Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach pro­jektu Regio­nal­nego Ośrodka Poli­tyki Spo­łecznej w Toruniu pn. „Koor­dy­nacja rozwoju eko­nomii spo­łecznej w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim” w ramach części Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wanej ze środków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego.
Nasze stoisko pre­zen­to­wało przede wszystkim eks­po­naty muze­alne doty­czące „Starej Szkoły” z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki).
Pomimo pochmurnej i desz­czowej pogody fre­kwencja dopi­sała. Do naszego stoiska pod­cho­dziły całe rodziny, wiele eks­po­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Naj­młodsze dzieci lgnęły do Pla­stusia. Podczas pre­zen­tacji stoiska opo­wia­da­liśmy o zwy­cza­jach w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejew­skim.
Na Jar­marku pro­mo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych.
Dzień później repre­zen­to­wa­liśmy nasze Sto­wa­rzy­szenie na semi­na­rium nt. „Eko­nomia spo­łeczna jako prze­strzeń inno­wacji w obszarze usług i uży­tecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego.
O cie­ka­wych roz­wią­za­niach w pro­jek­to­waniu stra­te­gicznym opo­wia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z SHOPA DESIGN THIN­KING WORK­SPACE. Ciekawe roz­wią­zania zza granicy przed­sta­wiły również ani­ma­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opo­wie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec. Dwu­dniowa impreza posłu­żyła nam do nawią­zania nowych zna­jo­mości i kon­taktów, które pomogą w dalszej dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia KPCDO.

Nowy infor­ma­cyjny portal edu­ka­cyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal edu­ka­cyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDU­POLIS, sta­no­wiący inte­gralną część Kujawsko-Pomor­skiej Plat­formy Edu­ka­cyjnej, utwo­rzonej na potrzeby woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

EDU­POLIS to portal adre­so­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, pro­wa­dzony przez Depar­ta­ment Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, doty­czące aktu­al­nych wyda­rzeń, kon­kursów dla uczniów, kon­fe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę edu­ka­cyjną insty­tucji kul­tu­ral­nych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDU­POLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek peda­go­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Byd­goszczy i Wło­cławka oraz redakcji „UczMy”. Sie­dziba redakcji EDU­POLIS mieści się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o cha­rak­terze edu­ka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można prze­syłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku tek­sto­wego prosimy dołą­czyć foto­grafie i logo pla­cówki w osob­nych plikach.

Kontakt:
Anna Sie­mińska (redaktor naczelna – odpo­wie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e-mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cie­ślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon byd­goski)
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy
85 – 094 Byd­goszcz, ul. Skło­dow­skiej-Curie 4
e-mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Mag­da­lena Brew­czyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon wło­cławski)
Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli we Wło­cławku,
87 – 800 Wło­cławek, ul. Nowo­miejska 15A
e-mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samo­rządu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego

Pre­zen­tacja oferty Biblio­teki

Pre­zen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka pre­zen­to­wała ofertę dla szkół w Audi­to­rium Novum na Uni­wer­sy­tecie Tech­no­lo­giczno-Przy­rod­ni­czym w Byd­goszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół i pla­cówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przy­byli na naradę inau­gu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zor­ga­ni­zo­waną przez Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy.

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odby­wają się zajęcia edu­ka­cyjne dla uczest­ników kolonii, pół­ko­lonii i świe­tlic śro­do­wi­sko­wych. Dzie­ciom pro­po­nu­jemy spo­tkania połą­czone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szko­lenie

Model 7S McKin­seya – szko­lenie

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z Igorem Pro­no­bisem i Zie­mo­witem Pro­no­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fun­dacji Youth of Europe w ramach pro­jektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Par­ti­ci­pa­tion“, którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Mło­dzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szko­lenia zapo­znali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spo­tkania miała cha­rakter warsz­tatów i pole­gała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pra­cow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali stan­dardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: stra­tegię, struk­turę, pro­ce­durę, styl, pra­cow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne war­tości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewa­lu­ację pracy insty­tucji wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fun­dacji spo­tkali się z życz­liwym przy­ję­ciem.

Zapro­szenie na kon­fe­rencję

Zapro­szenie na kon­fe­rencję

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w kon­fe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. w sie­dzibie Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy.

PROGRAM KON­FE­RENCJI:

10.00 – 10.30 Reje­stracja uczest­ników
10.30 – 11.00 Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, per­ku­sista
13.20 – 14.00 Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“ - Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy

Zapra­szamy do reje­stracji.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W sześciu ostat­nich przed waka­cjami spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Byd­goszczy.
Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czy­tania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwie­dzi­liśmy Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię oraz maga­zyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym sta­no­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czy­tanie – tym razem nowa publi­kacja byd­go­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włą­czyła się tym samym w ogól­no­polską akcję Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Po czy­taniu dzieci pro­jek­to­wały okładkę książki, którą planują prze­czytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upo­minki z Fun­dacji ABC XXI.
Życzymy dzie­ciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od wrze­śnia na kolejną edycję.

Wła­dy­sław Racz­kie­wicz

Wła­dy­sław Racz­kie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gim­na­zjum nr 52 w Byd­goszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli pre­zen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rze­czy­po­spo­litej i jed­no­cze­śnie pierw­szego Pre­zy­denta RP na uchodź­stwie. Cie­szymy się, że mło­dzież byd­goska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat

Cer­ty­fikat dla biblio­teki

Cer­ty­fikat dla biblio­teki

Biblio­teka została uho­no­ro­wana cer­ty­fi­katem „Byd­go­skich miejsc przy­ja­znych osobom z nie­peł­no­spraw­no­ściami“, za pre­zen­to­wanie w swej codziennej pracy otwar­tości, życz­li­wości oraz zro­zu­mienia. Cer­ty­fikat przy­znał Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy Nr 3 im. Marii Grze­go­rzew­skiej w Byd­goszczy w ramach reali­zo­wanej w latach 2015/16 i 2016/17 inno­wacji peda­go­gicznej pt. „Byd­go­skie miejsca przy­jazne osobom z nie­peł­no­spraw­no­ściami“. Wyty­po­wane miejsca wery­fi­ko­wano pod względem przy­go­to­wania do przy­jęcia i pobytu osób z różnymi nie­peł­no­spraw­no­ściami, spę­dzania czasu wolnego przez uczniów, absol­wentów, ich rodziców, opie­kunów i nauczy­cieli oraz pod kątem przy­ja­zności dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami według usta­lo­nych kry­te­riów (życz­li­wość, otwar­tość i akcep­tacja). W wyniku pro­jektu powstał folder zawie­ra­jący pełną listę uho­no­ro­wa­nych miejsc.

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Zapra­szamy do obej­rzenia wystawy prac lau­re­atów kon­kursu foto­gra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULU­BIO­NEGO MIEJSCACZTE­RECH PORACH ROKU”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Byd­goszczy.

  • I miejsce : Vic­toria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowalski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wik­toria Bie­liccy kl. 3a, Wik­toria Lato kl. 3c
Biblio­teka bez tajemnic

Biblio­teka bez tajemnic

W sobotę w naszej pla­cówce na czy­tel­ników i ich rodziny czekało wiele atrakcji. Tego dnia szcze­gólnie sta­ra­liśmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajemnic.

W Wypo­ży­czalni odwie­dza­jący nas oglą­dali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czy­telni przy­go­to­wa­liśmy gry i zabawy języ­kowe dla dzieci w wieku 3 – 9 lat, nato­miast dorośli mogli się zapo­znać z wyeks­po­no­waną lite­ra­turą obco­ję­zyczną: „Język obcy… Dla­czego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­tatów z Teatrzy­kiem Kami­shibai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Oni­chi­mow­skiej, „Szu­kając Marudka” Kumiko Yama­moto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Bro­uil­lard i Chri­stiana Ferrari.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się pre­zen­tacja „Ptaki znad Wisły“ Bene­dykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz wer­nisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwa­reli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­karza z PBW.

Dodat­kowo każdy zain­te­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypo­ży­czyć książki i inne mate­riały ponad limit regu­la­mi­nowy. Nie pobie­ra­liśmy też kar za prze­trzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Biblio­te­karska pasja

Biblio­te­karska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spo­tkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spo­tkania nawią­zywał do tego­rocznej pisemnej pracy matu­ralnej z języka pol­skiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­karze z pasją opo­wie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czy­tel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali historię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poru­szyli kwestię zdol­ności adap­ta­cyj­nych bibliotek do doko­nu­ją­cych się prze­obrażeń i koniecz­ność sto­so­wania tech­no­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy. Wśród infor­macji nie zabrakło przed­sta­wienia znanych i wybit­nych postaci, które w prze­szłości pełniły role biblio­te­karzy.

Spo­tkanie było okazją do przed­sta­wienia kul­tu­ro­twór­czej roli biblio­teki (wer­ni­saże, pre­lekcje, zajęcia edu­ka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wania boga­tych zbiorów książ­nicy. Wypo­wiedzi okra­szone frag­men­tami tekstów lite­rac­kich sta­no­wiły zachętę do dialogu ze słu­cha­czami.