Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kil­ku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z nie­wielką pomocą) uwol­niły się z pokoju. W zna­le­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne roz­wią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i ana­li­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces moty­wuje do dal­szego wysi­lania szarych komórek. Przy­daje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manu­alna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywo­łuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że naby­wają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Pro­wa­dząca zajęcia wyja­śniła, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gim­na­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Byd­goszczy na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dys­ku­to­wa­liśmy o zasa­dach korzy­stania z kom­pu­tera, Inter­netu, o forach, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uza­leż­nienia od Inter­netu. Poru­szał on m.in. problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Pro­wa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decy­zyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci.

Gry­wa­li­zacja w biblio­tece

Gry­wa­li­zacja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listo­pada gości­liśmy w Biblio­tece uczniów byd­go­skich szkół na zaję­ciach Gry­wa­li­zacji. Roz­wią­zując łami­główki uczniowie roz­wi­jali umie­jęt­ność logicz­nego myślenia, wyobraźnię prze­strzenną, pamięć i spo­strze­gaw­czość. Wszystkim towa­rzy­szyło dużo emocji: chęć spro­stania posta­wionym przed nimi zada­niom oraz radość z odnie­sio­nych suk­cesów. Dzię­ku­jemy Wam za aktywny udział w zaję­ciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska

Barwy i symbole naro­dowe

Barwy i symbole naro­dowe

Zbli­ża­jący się Dzień Nie­pod­le­głości był okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 w Byd­goszczy oraz Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu 6 i 7 paź­dzier­nika br. na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych. Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy, jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat. Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Zajęcia dla stu­dentów

Zajęcia dla stu­dentów

Stu­denci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uni­wer­sy­tecie Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dys­po­nuje wieloma eks­po­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu poko­leniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pra­dziadków, jakie było prawo szkolne i zwy­czaje.

Oferta biblio­teki dla seniorów

Oferta biblio­teki dla seniorów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy nie tylko gro­madzi i udo­stępnia książki. Pro­wadzi również dzia­łal­ność edu­ka­cyjną skie­ro­waną do eme­ry­to­wa­nych miesz­kańców Byd­goszczy. W poprzed­nich latach ogromną popu­lar­no­ścią cie­szyły się kursy kom­pu­te­rowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bar­dziej zak­ty­wi­zować to śro­do­wisko i posze­rzyć ofertę zajęć dla tej grupy przy­go­to­wano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uni­wer­salny sposób komu­ni­ko­wania się. „Język angielski dla seniorów” skie­ro­wany jest do osób doj­rza­łych, które lubią aktywnie wyko­rzy­stywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały mini­malną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu roz­wi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spo­tkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i nie­zbęd­nych zasobów gra­ma­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
-przed­sta­wianie się, powi­tania, poże­gnania,
-nazwy i liczby,
-zada­wanie pytań, udzie­lanie odpo­wiedzi,
-słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawo­dami,
-codzienne czyn­ności, obo­wiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, mie­siące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słow­nictwo, wypo­sa­żenie domu,
-okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
-pogoda, czas teraź­niejszy Present Coun­ti­nuous,
-w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-cza­sownik can i wyra­żenie would you like,
-wygląd, cechy cha­rak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lot­nisku, na dworcu, wakacje,
-okre­ślenie miejsc: góry, rzeka itp., okre­ślenia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników pod­sta­wo­wych kom­pe­tencji języ­ko­wych. Kur­sanci poznają zwroty i wyra­żenia nie­zbędne w pod­sta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kon­tak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie pod­sta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kon­tek­stach.

Kurs kom­pu­te­rowy dla seniorów

Żyjemy w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyjnym, opartym na tech­no­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Inter­netu, publiczny dostęp do infor­macji i jej prze­ka­zy­wanie bez względu na czas i prze­strzeń. Jedną z funkcji spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stwo­rzenie moż­li­wości komu­ni­ko­wania się wielu róż­no­rod­nych grup w obrębie spo­łe­czeń­stwa glo­bal­nego.
Niniejszy zajęcia zostały opra­co­wane dla jednej z takich grup, mia­no­wicie seniorów, ludzi star­szych, nie mają­cych stycz­ności z kom­pu­terem lub posia­da­ją­cych z nim spo­ra­dyczny kontakt.
Program kursu obej­muje 12 spotkań, które pro­wa­dzone będą w grupach 6 oso­bo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygo­dniu.
Treści pro­gra­mowe.
I. Budowa kom­pu­tera.
1. Ele­menty zestawu kom­pu­te­ro­wego: wej­ściowe, wyj­ściowe, jed­nostka cen­tralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut.
II. Praca w śro­do­wisku Windows.
1. Pod­sta­wowe ele­menty systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów kom­pu­tera w oparciu o „Mój kom­puter”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dzanie plikami i fol­de­rami: zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usu­wanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i dzia­łanie kla­wia­tury: funkcje kla­wia­tury w edy­to­rach tekstu, pisanie pol­skich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów: pisanie pro­stych tekstów, ele­menty for­ma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzę­dzie zdo­by­wania i wymiany infor­macji.
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet: prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet: komu­ni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-poznanie pod­sta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem kom­pu­tera;
-opa­no­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem sys­te­mowym i użyt­kowym;
-akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwi­czenie umysłu i zdo­by­wanie nowych umie­jęt­ności;
-wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury infor­ma­tycznej;
-dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z roz­wojem tech­niki kom­pu­te­rowej;
-poka­zanie słu­cha­czom, w jaki sposób kom­puter może być uży­tecznym narzę­dziem pracy, roz­rywki, infor­macji i komu­ni­kacji;
-nabycie umie­jęt­ności wyko­rzy­stania tech­no­logii infor­ma­cyj­nych do wyko­ny­wania typo­wych zadań wyni­ka­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i oso­bi­stych zain­te­re­sowań.

Spo­tkanie z Leokadią Maje­wicz

Spo­tkanie z Leokadią Maje­wicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i prze­ję­ciem wysłu­chali oni wspo­mnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami.

Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 65 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii książki. Zapo­znali się z dzie­jami pisma, książki ręko­pi­śmiennej oraz dru­karstw. Poznali roz­maite, wła­ściwe dla róż­no­rod­nych krajów i kultur, mate­riały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obej­rzenia wystawy naj­star­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Nie­zwykle entu­zja­stycznie zare­ago­wali na pre­zen­tację nowo­cze­snych form książek – arty­stycznie wyko­na­nych ame­ry­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw ofe­ru­ją­cych treści udo­stęp­niane za pomocą apli­kacji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypo­wia­dały się na temat swoich doświad­czeń czy­tel­ni­czych oraz dzie­liły się swoją wiedzą doty­czącą książki i bibliotek.

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

27 paź­dzier­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 65 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmy­sło­wienie dzie­ciom, jak ważne są war­tości w życiu każdego czło­wieka. Uczniowie defi­nio­wali termin „wartość”, nazy­wali i krótko oma­wiali pod­sta­wowe war­tości. Szcze­gólną uwagę zwró­cono na zana­li­zo­wanie, jak war­tości wpły­wają na dzia­łal­ność czło­wieka. Dzieci pre­cy­zo­wały, w jakich sytu­acjach dochodzi do naru­szenia war­tości i jakie są tego kon­se­kwencje.
Na kolej­nych zaję­ciach nauczy­ciel wyja­śnił, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nych przez nauczy­cieli opo­wiadań, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Pod­casty na lek­cjach jęz. nie­miec­kiego

Pod­casty na lek­cjach jęz. nie­miec­kiego

W czy­telni głównej odbyły się warsz­taty meto­dyczne “Posłu­chaj! Pod­casty na lekcji języka nie­miec­kiego” w ramach pro­jektu “sieć eks­pertów pro­gramu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Kra­jewska na zapro­szenie nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka nie­miec­kiego – zostali zapo­znani z księ­go­zbiorem nie­miec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Twór­czość Wandy Cho­tom­skiej

Twór­czość Wandy Cho­tom­skiej

W dniach 25 – 27 paź­dzier­nika br. gości­liśmy w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek dzieci z byd­go­skich pla­cówek: Szkoły Pod­sta­wowej nr 31, Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Naj­młodsi wzięli udział w spo­tka­niach poświę­co­nych twór­czości Wandy Cho­tom­skiej, która jest jedną z naj­wy­bit­niej­szych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej pre­zen­tacji uczest­nicy poznali postać Wandy Cho­tom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niejszą częścią zajęć było czy­tanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pię­ciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Cho­tomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pra­cując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilu­stru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pię­ciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej bio­grafie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w listo­pa­dzie.

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czy­telni głównej odbyło się spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół pod­sta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przy­dat­nego do wyko­rzy­stania na lek­cjach z dziećmi i mło­dzieżą. Kolejne spo­tkanie w czy­telni zapla­no­wano na gru­dzień.

Orto­grafia na wesoło

Orto­grafia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do naj­młod­szych uczniów szkół pod­sta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świa­do­mości Dys­leksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów doty­czą­cych roz­wią­zy­wania spe­cy­ficz­nych trud­ności w nauce czy­tania i pisania w śro­do­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie uła­twiały dzie­ciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pra­co­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pan­to­mimie.

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych odbyło się nie­zwykłe spo­tkanie pra­cow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pra­cow­nicy admi­ni­stracji przy­go­to­wali pre­zen­tację swoich hobby oraz pasji twór­czych i spor­to­wych. Nie­dawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zor­ga­ni­zo­wania małego wer­ni­sażu i wza­jem­nego dzie­lenia się efek­tami własnej kre­atyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pra­cow­nicy biblio­teki nie próż­nują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace pla­styczne w tech­nice déco­upage, origami, akwa­rele, ręko­dzieło wyko­nane za pomocą szy­dełka i drutów, fil­co­wania, arty­stycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również sma­ko­wi­tych kuli­na­riów. Nie­zwykłą atrakcją była pre­zen­tacja trofeów spor­to­wych naszej kole­żanki – siat­karki. Było to wyjąt­kowo inspi­ru­jące i bardzo sym­pa­tyczne wyda­rzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tra­dycją naszej biblio­teki. Być może spo­tkamy się znów za rok?