Wielcy Polacy dla niepod­le­głości

Zobacz kalen­darz
Ostatni dzień przyj­mo­wania prac uczest­ników międzysz­kol­nego konkursu literacko-plastycz­nego „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“, skiero­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego.