Mię­dzysz­kolny konkurs lite­racko-pla­styczny

Mię­dzysz­kolny konkurs lite­racko-pla­styczny

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 w Byd­goszczy orga­ni­zują konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“. Jest on skie­ro­wany do uczniów klas 5 – 8 szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Termin dostar­czenia prac upływa 26 paź­dzier­nika 2018 r.

Szcze­gó­łowe infor­macje oraz regu­lamin kon­kursu