Międzysz­kolny konkurs literacko-plastyczny

Międzysz­kolny konkurs literacko-plastyczny

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka oraz Szkoła Podsta­wowa nr 19 w Bydgoszczy orga­ni­zują konkurs „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“. Jest on skie­ro­wany do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Termin dostar­czenia prac upływa 26 paździer­nika 2018 r.

Szcze­gó­łowe infor­macje oraz regu­lamin konkursu