Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii, dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wyda­rzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji negatywów foto­grafii Jana Szyca, wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych negatywów doty­czą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, a obecnie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na nega­ty­wach utrwalono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia dzia­łal­ności.

Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawierają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkolnych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opiekunem Szkolnego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz członkiem Towa­rzy­stwa Naukowego w Toruniu i Polskiego Towa­rzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przy­świe­cają nastę­pu­jące cele:

  • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przy­bli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, pracowali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapo­mnienia wyda­rzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dzie­dzictwo kulturowe regionu dla przy­szłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zachowane artefakty;
  • Wydobywać dokumenty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przy­szłych pokoleń, poprzez ich digi­ta­li­zację;
  • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zasobach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokalnemu.

Wystawa jest tylko małym frag­mentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szklanych (dage­ro­ty­pach), które znajdują się w zbiorach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wyda­rzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przy­szłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przy­czy­niło się wiele osób. Dzięki dzia­ła­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobistym kontaktom i zaan­ga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki negatywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Noniewicz, artysta foto­grafik, człowiek o wielkiej pasji, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Foto­gra­fików i kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digi­ta­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autorkami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kali­nowska, nauczy­cielki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Wystawa będzie dostępna w Urzędzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierwszym piętrze budynku, w dniach od 4 do 21 września 2018 r.
W sobotę (22.09.2018 r.) prezen­to­wana będzie na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki, a od 24 września na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możliwość jej wypo­ży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka serdecznie zaprasza do obej­rzenia tej niezwy­kłej prezen­tacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opra­co­wanie cyfrowe negatywów zdjęć: Marek Noniewicz
Opra­co­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska