Wystawa na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała wystawę fotografii, dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wydarzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji negatywów fotografii Jana Szyca, wykona­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych negatywów dotyczą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Na negaty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia działal­ności.

Ekspo­zycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opiekunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z założy­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towarzy­stwa Miłośników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz człon­kiem Towarzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Polskiego Towarzy­stwa Fizycz­nego.

Wystawie przyświe­cają nastę­pu­jące cele:

  • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przybli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, praco­wali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapomnienia wydarzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dziedzictwo kultu­rowe regionu dla przyszłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zacho­wane artefakty;
  • Wydobywać dokumenty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przyszłych pokoleń, poprzez ich digita­li­zację;
  • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zasobach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokal­nemu.

Wystawa jest tylko małym fragmentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szkla­nych (dagero­ty­pach), które znajdują się w zbiorach Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wydarzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przyszłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przyczy­niło się wiele osób. Dzięki działa­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobi­stym kontaktom i zaanga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki negatywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta fotografik, człowiek o wielkiej pasji, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Fotogra­fików i kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digita­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autor­kami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kalinowska, nauczy­cielki z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Terminy prezen­tacji:
4 – 21 września 2018 r. – w Urzędzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 września – na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki,
24 września – 12 paździer­nika – na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu,
12 paździer­nika – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możli­wość jej wypoży­czenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka serdecznie zaprasza do obejrzenia tej niezwy­kłej prezen­tacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.

Opraco­wanie cyfrowe negatywów zdjęć: Marek Nonie­wicz
Opraco­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska