Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Wystawa na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości Polski

Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii, doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Wyda­rzenie to jest objęte patro­natem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbeckiego.

Inspi­racją przed­się­wzięcia było nabycie do zbiorów Biblio­teki kolekcji nega­tywów foto­grafii Jana Szyca, wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszcze­gól­nych nega­tywów doty­czą­cych szkoły, w której pracował, czyli Państwo­wego Gimna­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika, a obecnie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Na nega­ty­wach utrwa­lono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubi­leusz 450-lecia działalności.

Ekspo­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczy­cielem fizyki i opie­kunem Szkol­nego Koła Astro­no­micz­nego. Był także jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii, a także jego prezesem oraz człon­kiem Towa­rzy­stwa Nauko­wego w Toruniu i Polskiego Towa­rzy­stwa Fizycznego.

Wystawie przy­świe­cają nastę­pu­jące cele:

  • Rozwijać patrio­tyczne, obywa­tel­skie i społeczne postawy uczniów poprzez przy­bli­żenie historii życia ich rówie­śników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, praco­wali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapo­mnienia wyda­rzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dzie­dzictwo kultu­rowe regionu dla przy­szłych pokoleń i aktywnie promować w środo­wisku zacho­wane artefakty;
  • Wydo­bywać doku­menty życia codzien­nego oraz zachować je w jak najlep­szym stanie dla przy­szłych pokoleń, poprzez ich digitalizację;
  • Dotrzeć z infor­macją o tych fascy­nu­ją­cych zaso­bach do najszer­szego grona odbiorców i udostępnić je środo­wisku lokalnemu.

Wystawa jest tylko małym frag­mentem kolekcji 194 nega­tywów, w tym na płytach szkla­nych (dage­ro­ty­pach), które znaj­dują się w zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować nega­tywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Nato­miast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecz­nione zdjęcia przed­sta­wiają wyda­rzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współ­cze­snych i przy­szłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przy­czy­niło się wiele osób. Dzięki dzia­ła­niom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobi­stym kontaktom i zaan­ga­żo­waniu, można było zakupić do zbiorów Biblio­teki nega­tywy zdjęć od kolek­cjo­nera, pana Zbigniewa Kieł­basy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Nonie­wicz, artysta foto­grafik, czło­wiek o wiel­kiej pasji, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Arty­stów Foto­gra­fików i kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy, który wywołał nega­tywy i dokonał ich digi­ta­li­zacji dla potrzeb ekspo­zycji. Autor­kami scena­riusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Jano­wiak, Iwona Skowron i Małgo­rzata Kali­nowska, nauczy­cielki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Terminy prezen­tacji:
4 – 21 wrze­śnia 2018 r. – w Urzę­dzie Marszał­kow­skim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierw­szym piętrze budynku,
22 wrze­śnia – na terenie Centrum Kultu­ralno-Kongre­so­wego Jordanki,
24 wrze­śnia – 12 paździer­nika – na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu,
12 paździer­nika – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

Ekspo­zycja jest mobilna. Istnieje możli­wość jej wypożyczenia.
Infor­macje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka serdecznie zaprasza do obej­rzenia tej niezwy­kłej prezentacji.
Wystawa została sfinan­so­wana ze środków budże­to­wych Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opra­co­wanie cyfrowe nega­tywów zdjęć: Marek Noniewicz
Opra­co­wała: Ewa Pronobis-Sosnowska