Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Rozpo­czę­liśmy VIII edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję”. Inaugu­ra­cyjne spotkania zatytu­ło­wane „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza“ odbyły się 25 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie drugich klas Szkoły Podsta­wowej nr 31, dzieci z Przed­szkola nr 33 oraz Przed­szkola Niepu­blicz­nego św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybli­ża­liśmy najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem zajęć było głośne czytanie utworów związa­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai oraz dwie części przygód Franklina „Franklin czyta kolegom” oraz „Franklin i książka z biblio­teki”.

Najcie­kaw­szym punktem programu była wycieczka po biblio­tece: dzieci zwiedziły Wydział Infor­macji, Wypoży­czalnię, Czytelnię i magazyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali najmłod­szym o swojej pracy. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek dziecię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.