Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Roz­po­czę­liśmy VIII edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję”. Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania zaty­tu­ło­wane „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza“ odbyły się 25 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie drugich klas Szkoły Pod­sta­wowej nr 31, dzieci z Przed­szkola nr 33 oraz Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Pod­kre­śla­liśmy ważną rolę gło­śnego czy­tania oraz przy­bli­ża­liśmy naj­młod­szym idee kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom.

Naj­waż­niej­szym ele­mentem zajęć było głośne czy­tanie utworów zwią­za­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai oraz dwie części przygód Fran­klina „Fran­klin czyta kolegom” oraz „Fran­klin i książka z biblio­teki”.

Naj­cie­kaw­szym punktem pro­gramu była wycieczka po biblio­tece: dzieci zwie­dziły Wydział Infor­macji, Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię i maga­zyny książek. W każdym z tych miejsc pra­cu­jący tam biblio­te­karze opo­wia­dali naj­młod­szym o swojej pracy. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek dzie­cię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w paź­dzier­niku.