Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak

Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak

W biblio­tece odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elż­biety Rataj­czak, zor­ga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Byd­goszczy. Artystka opro­wa­dziła po wystawie uczest­ników spo­tkania, opo­wie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła pre­zen­to­wane prace i prze­pro­wa­dziła zwie­dza­ją­cych przez tajniki zapi­sane w sym­bo­lice pre­zen­to­wa­nych prac. Wer­nisaż spotkał się z dużym zain­te­re­so­wanie odbiorców.

Elż­bieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kre­śla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych kon­kur­sach pla­stycz­nych i ple­ne­rach arty­stycz­nych. Twór­czość pla­styczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są kra­jo­brazy, por­trety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na sub­telnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę, by za pomocą sym­bo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w oto­czenie i jest zapisem sym­bo­licznym, często tajem­ni­czym.