Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak

Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak

W biblio­tece odbył się wernisaż wystawy pt. „Kodrysy duszy“ autor­stwa Elżbiety Rataj­czak, zorga­ni­zo­wany przez Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Artystka oprowa­dziła po wystawie uczest­ników spotkania, opowie­działa jak powstaje Kodrys, omówiła prezen­to­wane prace i przepro­wa­dziła zwiedza­ją­cych przez tajniki zapisane w symbo­lice prezen­to­wa­nych prac. Wernisaż spotkał się z dużym zainte­re­so­wanie odbiorców.

Elżbieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kreśla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licznych konkur­sach plastycz­nych i plene­rach artystycz­nych. Twórczość plastyczna artystki to malar­stwo sztalu­gowe, rysunek, rzeźba, fotografia. Stosuje różne techniki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tematami jej prac są krajo­brazy, portrety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intuicyjny – kodrys. Są one zaszy­fro­waną infor­macją. To automa­tyczne pismo rysun­kowe przeka­zu­jące wiedzę z naszej przestrzeni. Proces powsta­wania kodrysu polega na łączeniu się na subtelnym poziomie z duszą innej osoby przeni­kając jej naturę, by za pomocą symbo­licz­nego obrazu ukazać to w kodrysie. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysyła­nych w otoczenie i jest zapisem symbo­licznym, często tajem­ni­czym.