Światowy Dzień Drzewa

Światowy Dzień Drzewa

W Światowym Dniu Drzewa – 10 paździer­nika polecamy wszystkim, a w szcze­gól­ności młodszym czytel­nikom cykl książek „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Zostały one zakupione do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przed­miotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły.

Magiczne drzewo” to seria przy­go­do­wych książek, w których dominuje przyjaźń, humor, niesa­mo­wite tempo akcji, jak również zdrada, groza i tajemnica. Można też spotkać dużo niepraw­do­po­dob­nych stworzeń i innych fanta­stycz­nych postaci.

Opowieści Magicz­nego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagro­dzo­nego EMMY – tele­wi­zyjnym Oskarem.

Magiczne drzewo. Pojedynek
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2012
Magiczne drzewo. Tom 2. Tajemnica mostu: nowa wersja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018
Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2011
Magiczne drzewo. Tom 5. Gra
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2013
Magiczne drzewo. Tom 6. Cień smoka
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2014
Magiczne drzewo. Tom 7. Świat ogromnych
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2015
Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2016
Magiczne drzewo. Tom. 9. Berło
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2017

opis na podst. www​.znak​.com​.pl
źródło okładki: www​.znak​.com​.pl