Zostań koor­dy­na­torem Wielkiej Ligii Czytel­ników

Zostań koor­dy­na­torem Wielkiej Ligii Czytel­ników

Organizuj razem z nami ogól­no­polski konkurs czytel­niczy dla dzieci i młodzieży!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koor­dy­nator Woje­wódzki IV Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” poszukuje chętne insty­tucje kultu­ralno-oświatowe do podjęcia współ­pracy poprzez podjęcie funkcji Koor­dy­na­tora Powia­to­wego.

Zachęcamy biblio­teki woje­wódzkie, miejskie, peda­go­giczne, a także ośrodki szkolenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w najwięk­szych zawodach czytel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty orga­ni­zu­jemy Ogól­no­polski Konkurs „Wielka Liga Czytel­ników”, którego celem jest promocja czytel­nictwa wśród najmłod­szych i ich rodzin. Naszym marzeniem jest, aby jak największa liczba młodych czytel­ników wzięła udział w tej przy­go­dzie z książkami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma charakter etapowy, dlatego stano­wisko koor­dy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zadaniem koor­dy­na­tora jest nadzo­ro­wanie przebiegu konkursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń sprawiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system orga­ni­zacji tego ogromnego przed­się­wzięcia i z wielką przy­jem­no­ścią udzielimy wszelkich potrzeb­nych infor­macji oraz prze­ka­żemy niezbędne materiały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com