Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czy­tel­ników

Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czy­tel­ników

Orga­nizuj razem z nami ogól­no­polski konkurs czy­tel­niczy dla dzieci i mło­dzieży!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koor­dy­nator Woje­wódzki IV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Wielka Liga Czy­tel­ników” poszu­kuje chętne insty­tucje kul­tu­ralno-oświa­towe do pod­jęcia współ­pracy poprzez pod­jęcie funkcji Koor­dy­na­tora Powia­to­wego.

Zachę­camy biblio­teki woje­wódzkie, miej­skie, peda­go­giczne, a także ośrodki szko­lenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w naj­więk­szych zawo­dach czy­tel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty orga­ni­zu­jemy Ogól­no­polski Konkurs „Wielka Liga Czy­tel­ników”, którego celem jest pro­mocja czy­tel­nictwa wśród naj­młod­szych i ich rodzin. Naszym marze­niem jest, aby jak naj­większa liczba młodych czy­tel­ników wzięła udział w tej przy­go­dzie z książ­kami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma cha­rakter etapowy, dlatego sta­no­wisko koor­dy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zada­niem koor­dy­na­tora jest nad­zo­ro­wanie prze­biegu kon­kursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń spra­wiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system orga­ni­zacji tego ogrom­nego przed­się­wzięcia i z wielką przy­jem­no­ścią udzie­limy wszel­kich potrzeb­nych infor­macji oraz prze­ka­żemy nie­zbędne mate­riały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com