Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czytelników

Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czytelników

Orga­nizuj razem z nami ogól­no­polski konkurs czytel­niczy dla dzieci i młodzieży!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koor­dy­nator Woje­wódzki IV Ogól­no­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” poszu­kuje chętne insty­tucje kultu­ralno-oświa­towe do podjęcia współ­pracy poprzez podjęcie funkcji Koor­dy­na­tora Powia­to­wego.

Zachę­camy biblio­teki woje­wódzkie, miej­skie, peda­go­giczne, a także ośrodki szko­lenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w najwięk­szych zawo­dach czytel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty orga­ni­zu­jemy Ogól­no­polski Konkurs „Wielka Liga Czytel­ników”, którego celem jest promocja czytel­nictwa wśród najmłod­szych i ich rodzin. Naszym marze­niem jest, aby jak największa liczba młodych czytel­ników wzięła udział w tej przy­go­dzie z książ­kami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma charakter etapowy, dlatego stano­wisko koor­dy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zada­niem koor­dy­na­tora jest nadzo­ro­wanie prze­biegu konkursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń spra­wiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system orga­ni­zacji tego ogrom­nego przed­się­wzięcia i z wielką przy­jem­no­ścią udzie­limy wszel­kich potrzeb­nych infor­macji oraz prze­ka­żemy niezbędne mate­riały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com