Szkoła Podsta­wowa nr 19 w Bydgoszczy

Related upcoming events

  • 27-10-2018 Cały dzień
    Ostatni dzień przyj­mo­wania prac uczest­ników międzysz­kol­nego konkursu literacko-plastycz­nego „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.