Recy­ta­tO­RATOR

Zobacz kalen­darz

RECY­TA­TO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-ora­torski adre­so­wany do uczniów gim­na­zjów z Byd­goszczy i regionu. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwu­ele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uza­sad­nia­ją­cego wybór.