Prezen­tacja Muzeum Oświaty w Dniu Regionów na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej

View Calendar

Wystawa plene­rowa – część stałej ekspo­zycji promu­jącej postać słyn­nego bydgosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Możli­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Szyfro­wanie i deszy­fro­wanie zako­do­wa­nych infor­macji na specjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy. Warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu mogą poznawać sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię. Zapo­znanie z funk­cjo­no­wa­niem starej szkoły poprzez prezen­tację ekspo­natów z zasobów muzeum oraz poga­dankę i wykład. Kolejna atrakcja dla uczest­ników zlotu to warsz­taty pisania na maszynie.