Pre­zen­tacja Muzeum Oświaty w Dniu Regionów na zlocie ZHP na Wyspie Sobie­szew­skiej

Zobacz kalen­darz

Wystawa ple­ne­rowa – część stałej eks­po­zycji pro­mu­jącej postać słyn­nego byd­gosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Moż­li­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Szy­fro­wanie i deszy­fro­wanie zako­do­wa­nych infor­macji na spe­cjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy. Warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu mogą poznawać sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię. Zapo­znanie z funk­cjo­no­wa­niem starej szkoły poprzez pre­zen­tację eks­po­natów z zasobów muzeum oraz poga­dankę i wykład. Kolejna atrakcja dla uczest­ników zlotu to warsz­taty pisania na maszynie.