Naro­dowe Czytanie 2020

View Calendar
  • list Prezy­denta RP
  • oglą­danie Ręko­pisu „Balla­dyny” Juliusza Słowac­kiego w biblio­tece cyfrowej Polona
  • multi­me­dialny quiz
  • wersja cyfrowa pełnego tekstu „Balla­dyny” Juliusza Słowackiego
  • foto­gra­ficzna relacja z wystawy zbiorów biblio­tecz­nych zwią­za­nych z tema­tyką akcji
  • prezen­tacja cytatów „Wartości i anty­war­tości w Balla­dynie Juliusza Słowackiego”
  • plakat inte­rak­tywny
  • wysłu­chanie przed­sta­wienia z archiwum Teatru Polskiego Radia