Mój bajkowy przyjaciel

Zobacz kalen­darz

Ogło­szenie konkursu plastycz­nego dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych z woj. kujawsko-pomor­skiego. Termin dostar­czenia prac upływa 30 kwietnia br.

Related upco­ming events

  • 07-03-2021 Cały dzień 
    Ostatni dzień przyj­mo­wania prac na konkurs skie­ro­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych klas 4 – 6 (kate­goria I), klas 7 – 8 (kate­goria II) oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych (kate­goria III).