Inter­ne­towy uniwer­sytet dzie­cięcy na lekcji języka niemieckiego

View Calendar

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zgło­szenia uczest­ników przyj­mo­wane do 29 wrze­śnia pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.