Lear­nin­gApps – warsz­taty

Warsz­taty dla nauczy­cieli: Wyko­rzy­sty­wanie apli­kacji siecio­wych Lear­ni­gApps do tworzenia inte­rak­tyw­nych zabaw i ćwiczeń wzbo­ga­ca­ją­cych treść lekcji.

Język angielski dla seniorów

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce.

Język angielski dla seniorów

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce.