Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”. Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa. Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:
  • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów eduka­cyj­nych,
  • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem eduka­cyjnym,
  • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu eduka­cyj­nego.

Erfolg mit Deutsch im Beruf

Semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym.