Pastwiska wyobraźni

Warsz­taty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edu­kacja nie­pod­le­gło­ściowa“.
9.30 – przy­wi­tanie uczest­ników
9.40 – Muzeum Oświaty w Byd­goszczy na 100-lecie odzy­skania nie­pod­le­głości – pre­zen­tacja wystawy poste­rowej
10.00 – Spra­wie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sen­dle­rowa
10.30 – Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – opro­wa­dzenie po wystawie
10.45 – Stara szkoła, ger­ma­ni­zacja, Polacy wal­czący o nie­pod­le­głość
11.15 – wystą­pienia gości
11.45 – przerwa kawowa
12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zaję­ciach poka­zo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. nie­po­gle­głości, robienie koty­lionów
14.30 – spo­tkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lel­wicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“

Erleb­ni­sreise mit Deutsch

Szko­lenie dla ger­ma­ni­stów „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“ popro­wa­dzone przez p. M. Bodzyńską ze Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego.

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Program kon­fe­rencji:
10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
Mał­go­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach

11 00 – 12 00 – War­tości w lite­ra­turze dla dzieci
Wie­sława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fun­dacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW w Byd­goszczy
Justyna Fre­li­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy
Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy