Czytam i maluję z Nelą

View Calendar

Czytel­niczy Konkurs Plastyczny doty­czący przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przy­godę Neli. Termin dostar­czenia prac w formacie A3 lub A4 do 17 paździer­nika 2018 roku.