Czytam i maluję z Nelą

Zobacz kalen­darz

Czy­tel­niczy Konkurs Pla­styczny doty­czący przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy pla­stycznej ilu­stru­jącej ulu­bioną przy­godę Neli. Termin dostar­czenia prac w for­macie A3 lub A4 do 17 paź­dzier­nika 2018 roku.