Akademia pana Kleksa Jana Brze­chwy i inne utwory

Zobacz kalen­darz

Celem zajęć dla dzieci jest:
• popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
• wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wychowawczej,
• inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
• wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
• rozwi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania literaturą,
• przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czytelnika,
• wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek,
• promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kulturowego,
• kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

Related upco­ming events

  • 01-03-2021 10:00 – 01-03-2021 10:00

    Akty­wacja formu­larza inter­ne­to­wego dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku.

  • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

    Osta­teczny termin prze­sy­łania odpo­wiedzi w formu­larzu inter­ne­towym dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema.