Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Praca z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

We wtorek odbyło się w czytelni spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego z udziałem konsul­tanta z KPCEN Justyny Adam­skiej. Tym razem gości­liśmy również psycholog Magda­lenę Chyle­brant-Karolak z KPCEN, gdyż tematem prze­wodnim była praca nauczy­ciela z uczniem o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych.

Na spotkaniu padały konkretne przy­kłady, wywią­zała się ciekawa dyskusja, psycholog podpo­wia­dała rozwią­zania oraz przy­po­mniała obowią­zu­jące proce­dury wyni­ka­jące z rozpo­rzą­dzeń i ustaw, do których każdy nauczy­ciel w trudnej sytu­acji powi­nien się odwołać. Jedno spotkanie dot. tego tematu to za mało, więc jeszcze ciąg dalszy nastąpi, a nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­tują lite­ra­turę do pogłę­bienia tematu.

Zapra­szamy na kolejne spotkanie w sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, które odbę­dzie się we wtorek 3 marca br.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Biblio­teka zaprasza nauczy­cieli germa­ni­stów na semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami „Erfolg mit Deutsch im Beruf“. Popro­wadzi je dr Alek­sandra Łyp-Bielecka w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawo­dowym. Warsz­taty odbędą się 27 lutego w godz. 15.45 – 19.00 (z przerwą) w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelnia główna).

Umie­jęt­ności języ­kowe stają się coraz ważniejsze w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie. Szcze­gólnie potrzebna jest znajo­mość odpo­wied­niego języka tech­nicz­nego lub zawo­do­wego, który umoż­liwia uczniom pomyślny rozwój osobisty i zawo­dowy, a także wymianę doświad­czeń i pracę w środo­wisku wielo­ję­zycznym.

Semi­na­rium daje możli­wość zapo­znania się z najnow­szymi mate­ria­łami Insty­tutu Goethego w Warszawie dla szkół tech­nicz­nych i bran­żo­wych.

Ze względu na ogra­ni­czoną liczbę miejsc prosimy o reje­strację do 24 lutego poprzez formu­larz zgło­sze­niowy. Zapra­szamy serdecznie!

Więcej infor­macji na stronie goethe​.de.
Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Muzyka na lekcji języka niemiec­kiego – warsz­taty

Eduka­torka Ksenia Herbst-Buchwald prze­pro­wa­dziła w naszej biblio­tece warsz­taty “Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki / Projek­tar­beit am Beispiel Musik“ w ramach programu DELFORT, ogól­no­pol­skiego programu dosko­na­lenia nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zało­żenia projektu zostały opra­co­wane wspólnie przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut w Warszawie.

Warsz­taty były zorien­to­wane na poka­zanie nauczy­cielom możli­wości wyko­rzy­stania piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Łatwość z jaką zapa­mię­tu­jemy piosenki już dawno temu wyko­rzy­sty­wano w celu prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji. Propo­nując uczniom naukę przy dźwię­kach muzyki zapew­niamy im inte­re­su­jącą, spon­ta­niczną i tym samym mniej stre­su­jącą przy­godę z języ­kiem obcym. Muzyka potrafi rozbu­dzić ogromną moty­wację do tego, aby zrozu­mieć również teksty piosenek.

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W czytelni odbyło się pierwsze, inau­gu­ra­cyjne spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod czujnym okiem Justyny Adam­skiej, opie­kuna meto­dycz­nego z KPCEN. W ożywionej dyskusji nauczy­ciele mówiąc o potrze­bach dzie­lenia się swoimi pomy­słami, doświad­cze­niem w nauczaniu, przy­go­to­wali plan tematów do kolej­nych spotkań na cały rok szkolny. Opiekun meto­dyczny przed­stawił uczest­nikom propo­zycje warsz­tatów oraz tematy szkoleń orga­ni­zo­wa­nych dla nauczy­cieli języków obcych przez KPCEN w Bydgoszczy. Biblio­te­karze zaś przed­sta­wili nowości z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego z uwzględ­nie­niem gier języ­ko­wych.

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów PBW w Bydgoszczy
Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – Praca – Rozwój”

Konfe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół i placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego odbyła się 27 wrze­śnia 2019 r. Jej odbior­cami byli także nauczy­ciele biblio­te­karze, tworzący sieci współ­pracy szkół bydgo­skich i inowro­cław­skich. Konfe­rencję zorga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy wraz z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego.

Jako pierwsza zapre­zen­to­wała prelekcję prof. Uniwer­sy­tetu Gdań­skiego, dr hab. Maja Wojcie­chowska – „Kapitał społeczny w środo­wisku eduka­cyjnym. Rola nauczy­ciela biblio­te­karza w procesie kształ­cenia”. W dalszej kolej­ności prawnik, specja­lista z zakresu prawa oświa­to­wego, prawa pracy i prawa autor­skiego, Dariusz Skrzyński, zapo­znał gości konfe­rencji z tematem „Ocena pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”.

Po prze­rwie na poczę­stunek kolejny prele­gent, Janusz Piper, nauczy­ciel biblio­te­karz ze szkoły podsta­wowej w Kato­wi­cach przy­bliżył uczest­nikom kulisy Ogól­no­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników, którego jest głównym orga­ni­za­torem. Ostatnim punktem programu konfe­rencji była prelekcja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – pozy­tywnie. Psycho­lo­giczne aspekty pracy nauczy­ciela biblio­te­karza”, którą przed­sta­wiła Alek­sandra Wzorek, człon­kini Zarządu Insty­tutu Edukacji Pozy­tywnej.

W konfe­rencji wzięło udział około 80 osób.

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Praca metodą projektu na przy­kła­dzie muzyki

Bezpłatne warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego w ramach programu DELFORT popro­wadzi edukator Ksenia Herbst-Buchwald. Są one zorien­to­wane bardzo prak­tycznie na poka­zanie nauczy­cielom bazy i możli­wości wyko­rzy­stania aktu­al­nych piosenek na lekcjach języka niemiec­kiego jako punktu wyjścia do reali­zacji projektów. Infor­macje w języku niemieckim w załącz­niku.

Termin: 6 listo­pada 2019 r., 15:30 – 18:45
Miejsce: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, Czytelnia Główna.

Reje­stracja do 30 paździer­nika 2019 r. na stronie ORE.

Muzyka towa­rzyszy nam wszę­dzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu? Łatwość, z jaką piosenki zapa­dają w pamięć, wyko­rzy­stuje się od dawna do prze­ka­zy­wania ważnych infor­macji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spon­ta­niczne i dzięki temu pozba­wione obaw podej­ście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również moty­wację do zrozu­mienia treści, prze­kształ­cając ją w praw­dziwe zain­te­re­so­wanie nauką języków obcych.

  • Gdzie można znaleźć ciekawe, aktu­alne piosenki, właściwie dobrane do projektu?
  • W jaki sposób można wyko­rzy­stać muzykę i piosenki na lekcji języka niemiec­kiego?
  • Jak połą­czyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania posta­ramy się wspólnie znaleźć odpo­wiedź podczas warsz­tatów. Mile widziane będą przy­kłady z Państwa lekcji.

Macie Państwo ochotę na arty­styczno-kreatywne warsz­taty? W takim razie serdecznie zapra­szamy!

Nauczanie języka niemiec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka niemiec­kiego – szko­lenie

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie członków Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego. Wystą­piło dwóch prele­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kompe­tencje kluczowe w nauczaniu języka niemiec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go właściwie”. Po prelek­cjach wywią­zała się ożywiona dyskusja na temat podręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili germa­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie zorga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Było ono połą­czone z warsz­ta­tami meto­dycz­nymi pt.: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Kami­shibai to trady­cyjna japońska sztuka opowia­dania, która ma wielo­wie­kową tradycję. Podsta­wowym elementem jest drew­niana skrzynka mająca formę rozkła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilustra­cjami. Każda karta to kolejny frag­ment opowieści. Osoba prowa­dząca prze­kłada kolejne ilustracje konty­nu­ując jedno­cze­śnie narrację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Melnicka-Zygmunt

Apren­di­zaje activo

Apren­di­zaje activo

Dla hispa­ni­stów odbyły się warsz­taty popro­wa­dzone przez Magda­lenę Amtmann pt.: „Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE“, czyli o meto­dach akty­wi­zu­ją­cych na lekcji języka hisz­pań­skiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powo­dze­niem. Najważ­niej­szym elementem zajęć akty­wi­zu­ją­cych jest to, że uczeń samo­dzielnie lub w grupie wyko­nuje jakieś dzia­łanie, które sprawia mu satys­fakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i rozwią­zuje problemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczy­ciel nie prze­ka­zuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samo­dziel­nego uczenia się. Prele­gent podał gotowe przy­kłady takich metod.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Czytelnia Główna

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spotkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czytelni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem konsul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy Justyny Adam­skiej.

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego

W Czytelni Głównej odbę­dzie się spotkanie germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką połą­czone ze szko­le­niem:

  • Kompe­tencje kluczowe w nauce języka niemiec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go właściwie (Paweł Zbyt­niewski).

Serdecznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka hisz­pań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE.

Spotkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Konfe­rencję popro­wadzi Magda­lena Amtmann. Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

Le kami­shibaï en classe de <span class="caps">FLE</span> – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Le kami­shibaï en classe de FLE – konfe­rencja dla nauczy­cieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage.

Spotkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w sali 210, w godzi­nach 11:00 – 12:30. Konfe­rencję popro­wadzi dr Małgo­rzata Piotrowska-Skrzypek, autorka podręcz­nika C’est Parti!

Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konfe­rencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego skupio­nych w sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia. Trady­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omówiono tym razem zagad­nienia zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpo­wia­dała zapro­szona na to spotkanie Ilona Zduń­czuk, nauczy­ciel konsul­tant z KPCEN‑u.

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali konfe­ren­cyjnej KPCEN‑u w Bydgoszczy odbyło się kolejne Forum Prak­tyków adre­so­wane do nauczy­cieli języków obcych w szko­łach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Bydgoszczy i powiecie. Tego­roczna konfe­rencja doty­czyła samo­dziel­ności i kreatyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia prele­gentów były inte­re­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy­go­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przy­kła­do­wych języ­ko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wyko­rzy­stać przy nauce. Przy­po­mniały też na forum, jak można wyko­rzy­stać zasoby języ­kowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę eduka­cyjną Medio­teki Języka Niemiec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz