Życzenia z okazji jubi­le­uszu

View Calendar

Posie­dzenie komisji ocenia­jącej prace dostar­czone na konkurs plastyczno-lite­racki ogło­szony przez Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy.