Życzenia z okazji jubile­uszu

Zobacz kalen­darz

Posie­dzenie komisji ocenia­jącej prace dostar­czone na konkurs plastyczno-literacki ogłoszony przez Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy.