Barwy i symbole narodowe

View Calendar
29-04-2019 09:00 – 10:30

Barwy i symbole narodowe

Cele zajęć dla najmłod­szych uczniów:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
  • rozwi­janie u uczniów zainte­re­sowań symbo­lami narodo­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych.