Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach

View Calendar

W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilustru­jące różne wartości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu mate­rialnym, poza­ma­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swobodnie dysku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.