Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Zobacz kalen­darz

Posie­dzenie jury oce­nia­ją­cego prace nade­słane na woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki.