Podsu­mo­wanie konkursu „Serfu­jesz po sieci? Rób to z głową!“

Zobacz kalen­darz

Uroczy­stość wręczenia nagród laure­atom konkursu.

Related upco­ming events

  • 07-03-2021 Cały dzień 
    Ostatni dzień przyj­mo­wania prac na konkurs skie­ro­wany do uczniów szkół podsta­wo­wych klas 4 – 6 (kate­goria I), klas 7 – 8 (kate­goria II) oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych (kate­goria III).