Moniuszko i jego muzyka

Spotkanie dla niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych poświę­cone słyn­nemu kompo­zy­to­rowi. Głośne czytanie frag­mentów książek o Moniuszce.

Głośne czytanie

Głośne czytanie dla osób z Polskiego Związku Niewi­do­mych na temat 100-lecia odzy­skania niepod­le­głości.

Podsu­mo­wanie kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Podsu­mo­wanie kampanii społecznej, w którą włączyła się Biblio­teka prze­pro­wa­dzając cykl zajęć dla dzieci z klas I‑IV pt. „Poznajmy się“ promu­ją­cych inte­grację społeczną osób niepeł­no­spraw­nych. Gość specjalny – Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“.