Otwarcie biblio­teki dla czytelników

View Calendar

Wzno­wienie pracy wypo­ży­czalni po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności biblio­tecznej w związku ze znosze­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19.