M. Rejewski: mate­matyk i kryp­tolog z Bydgoszczy

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne o wkła­dzie inte­lek­tu­alnym polskich kryp­to­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny świa­towej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.