Klub Enigma

Zobacz kalen­darz

Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.