Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego czło­wieka” 

Zobacz kalen­darz

Ogło­szenie konkursu lite­rac­kiego dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Regu­lamin

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia