Być jak Rydy­gier – konkurs

Być jak Rydy­gier – konkurs

Wyrazem uznania dla tego wybit­nego czło­wieka i jego wkładu w rozwój polskiej nauki i medy­cyny jest usta­no­wienie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim Roku Ludwika Anto­niego Rydy­giera. 

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs lite­racki pod patro­natem Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Elżbiety Piniew­skiej pt. „Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego czło­wieka”.

Konkurs jest skie­ro­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące konkursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Prace należy dostar­czyć do 30.10.2020 r.

Formu­larz zgło­sze­niowy

Zgoda rodziców/opiekunów

Plakat konkursu

Zasoby cyfrowe dla uczest­ników konkursu:

Wystawa „Ludwik Rydy­gier (1850 – 1920) – życie i twór­czość

Doktor Ludwik Rydy­gier: 1850 – 1920 / Jerzy Kałdowski

Prof. Ludwik Rydy­gier [1850 – 1920] / Waldemar Jędrzej­czyk

Stano­wisko Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie usta­no­wienia roku 2020 Rokiem Ludwika Anto­niego Rydy­giera w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim

Rok Rydy­giera – aktu­al­ności

O najsłyn­niej­szym polskim chirurgu i jego związ­kach z Chełmnem – Anna Grzeszna-Kozi­kowska – Muzeum Ziemi Cheł­miń­skiej

Fot.: frag­ment obrazu Leona Wyczół­kow­skiego „Portret dr. Ludwika Rydy­giera z asysten­tami“