Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego człowieka” 

View Calendar

Zakoń­czenie przyj­mo­wania zgło­szeń do konkursu lite­rac­kiego dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.