Życzenia z okazji jubile­uszu

Zobacz kalen­darz

Upływa termin przyj­mo­wania prac na konkurs plastyczno-literacki ogłoszony przez Stowa­rzy­szenie KPCDO na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy.