Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza

Zobacz kalendarz

Prelekcja i prezentacja multimedialna dla członków ZNP popularyzująca postać pierw­szego pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomorskim.