Wiel­ka­nocne opowieści

View Calendar

Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wiel­ka­noc­nych. Głośne czytanie frag­mentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwie­rzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wiel­ka­noc­nego i wyko­ny­wanie kwiatów z krepy oraz ryso­wanie pisanek.