Wernisaż wystawy

View Calendar
13-12-2019 17:00 – 19:00

Wernisaż wystawy malar­skiej Marii Podgór­skiej-Ritter. Sala nr 210 (II piętro) przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Maria Podgór­skiej-Ritter studia malar­skie ukoń­czyła u prof. M. Wiśniew­skiego na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1973 roku. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Począt­kowo zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym (neony, ściany – reklamy na budyn­kach). Od1982 r. zajmuje się tzw. sztuką czystą. Uprawia malar­stwo szta­lu­gowe (również reli­gijne – do kościołów), tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, a ostatnio zajmuje się rzeźbą. Otrzy­mała kilka wyróż­nień, jednym z najważ­niej­szych było wyróż­nienie od Mini­stra Obrony Naro­dowej na ogól­no­pol­skiej wystawie Wojsko sztuce. W 2009 r. otrzy­mała wyróż­nienie hono­rowe Dzieło roku.

Wystawa będzie dostępna od 13 do 31 grudnia 2019 r.