Wakacje w muzeum

Zobacz kalen­darz
03-07-2018 11:00 – 12:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Warsz­taty kali­grafii, zwie­dzanie stałych wystaw Muzeum Oświaty.