Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa

Zobacz kalen­darz
01-10-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia dla dzieci i mło­dzieży o dzia­łaczce spo­łecznej i cha­ry­ta­tywnej, zaan­ga­żo­wanej w nie­sienie pomocy Żydom.