Spielen und kooperiren

View Calendar
22-09-2018 09:30 – 13:00

Prezen­tacja i warsz­taty „Wyko­rzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lekcjach języka niemiec­kiego, czyli Spielen und koope­riren“ przy­go­to­wane przez opie­kuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.